Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Apkopoti Alūksnes pilsētas domes janvārī rīkotās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Aptauja tika veikta ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju vērtējumu par pašvaldības paveikto 2008. gadā, kā arī uzklausīt iedzīvotāju ierosinājumus par steidzamākajiem darbiem, kas jāpaveic.

Kopumā saņemtas 213 respondentu aizpildītas anketas. Anketas bija pieejamas Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Alūksnes pilsētas Sociālās palīdzības centrā, Alūksnes pilsētas domē, Nevalstisko organizāciju centrā, tās izplatīja arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes vidusskolas skolēni. Alūksnes pilsētas domes mājas lapā www.aluksne.lv/dome aptaujas anketas veidlapa bija pieejama elektroniskā formātā.

93% respondentu anketās norādījuši, ka ir alūksnieši. 69% aptaujas dalībnieku ir sievietes, 31% - vīrieši.
Ceturtā daļa respondentu - 25% anketas aizpildījušo ir jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, 22% - vecumā no 36 līdz 45 gadiem. Trešā lielākā respondentu grupa - 16% ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem. 14% respondentu ir 46 – 55 gadus veci, 11% - vecumā no 26 līdz 35 gadiem. Vecumā no 56 līdz 65 gadiem bijuši 7%, bet vecāki par 65 gadiem – 5%.

33% aptaujas dalībnieku ir skolēni, 32% - valsts iestāžu darbinieki, 8% - pensionāri, 7% - privātā uzņēmuma darbinieki, 7% - bezdarbnieki, 3% - pašnodarbinātas personas, 2% - mājsaimnieces, 2% - studenti. 6% respondentu norādījuši citu nodarbošanos.

Atbildot uz jautājumu „Kas Jūs 2008. gadā Alūksnē iepriecināja?”, vislielākais respondentu skaits – 23% atzinuši, ka pērn viņus iepriecēja ielu infrastruktūras atjaunošana. 17% iepriecināja pilsētas svētki un citi kultūras pasākumi, 15% - projekta „Gaismas tilti” pasākums un tiem veltītās piemiņas zīmes atklāšana, 12% - pilsētas apzaļumošana vasaras sezonā, bet 11% - pilsētas noformējums svētkos. 10% no atbildējušajiem kā iepriecinošu atzīmējuši starptautiskās F - 2 ūdensmotosporta sacensības un citas sporta sacensības, 6% bijuši iepriecināti par labiekārtošanas darbiem, 3% - par ūdenssaimniecības sakārtošanas darbiem. 3% respondentu kā iepriecinošus atzīmējuši citus notikumus.

Uz jautājumu „Kas Jūs 2008. gadā Alūksnē neapmierināja?” visvairāk respondentu – 29% atzinuši, ka viņus neapmierināja ielu stāvoklis. 23% atbildējušo atzinuši, ka pērn neapmierināja darba vietu trūkums, 15% neapmierināja atpūtas iespēju trūkums. 13% neapmierinoši šķituši komunālo pakalpojumu tarifi. 8% respondentu neapmierināja problēmas māju apsaimniekošanā. 5% aptaujāto atzinuši, ka pērn saskārušies ar siltumapgādes problēmām. 4% aptaujāto norādījuši, ka viņus pērn neapmierināja pilsētas vides sakoptība. 3% aptaujā piedalījušos norādījuši citus neapmierinātības iemeslus.

Atbildot uz jautājumu „Kurām sfērām, pēc Jūsu domām, pašvaldība 2008. gadā pievērsusi visvairāk uzmanības?”, 11% uzskatījuši, ka tā ir kultūra, procentuāli tikpat daudz respondentu atzīmējuši sociālo palīdzību un sportu, kā arī vidi. 9% uzskata, ka visvairāk vērības pērn pašvaldība pievērsusi komunālajai saimniecībai un atbalstam jauniešu aktivitātēm, 8% - tūrisma jomai, 6% - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, 5% - uzņēmējdarbības veicināšanai, 2% drošībai, kā arī sadarbībai ar iedzīvotājiem. 6% norādījuši citus variantus.

Uz jautājumu „Kādā virzienā Alūksnei ir lielākas attīstības iespējas?” 32% respondentu kā perspektīvāko atzīmējuši tūrismu, 31% - sportu un aktīvo atpūtu, 15% - kultūru, 11% - izglītību. 9% aptaujas dalībnieku pilsētas attīstības perspektīvas saskata ražošanā un rūpniecībā, bet 2% snieguši citas atbildes.

Jautājumā, kurā respondenti lūgti raksturot, cik apmierināti ir ar dažādām pakalpojumu sfērām Alūksnē, novērtējot tās ar punktiem no 1 līdz 5, augstākais vidējais vērtējums ir 4 punkti. Tik augstu novērtēta atkritumu savākšana un izvešana, izglītības kvalitāte un ielu apgaismojums. Pilsētas labiekārtošanu vienlīdz liels skaits respondentu novērtējuši gan ar 3, gan ar 4 punktiem. Viszemāko vērtējumu savukārt saņēmusi nodarbinātības joma – to respondenti visbiežāk vērtējuši ar 1 punktu. Pārējās jomas – ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ielu un ietvju infrastruktūra, kultūras iespējas, siltumapgāde, vides sakoptība, drošība pilsētā, dzīvojamo māju apsaimniekošana, sociālā palīdzība un sporta iespējas vērtētas pārsvarā ar 3 punktiem.

Aptaujas dalībnieki tika lūgti norādīt steidzamāko darbu vai problēmu, kas pašvaldībai būtu jārisina. Visbiežāk anketās kā steidzamāk risināmā problēma minēta ielu un ietvju infrastruktūras uzlabošana, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, vairākkārt minēta nepieciešamība palielināt un dažādot kultūras, sporta un atpūtas aktivitātes, kā arī radīt vairāk atpūtas iespēju jauniešiem. Tāpat vairākās anketās kā aktuāla problēma minēts darba vietu trūkums un sniegti arī citi ierosinājumi.

Lielākā aptaujas dalībnieku daļa 48% no atbildes sniegušajiem uz jautājumu „Vai kopumā esat apmierināts ar dzīvi Alūksnē?” atbildējuši apstiprinoši. 40% respondentu atzinuši, ka viņiem ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet 12% aptaujāto norādījuši, ka nav apmierināti ar dzīvi Alūksnē.

Aptaujā iedzīvotāji tika lūgti novērtēt, cik informēti viņi ir par dažādām pašvaldības darbības sfērām un pašvaldības darbu kopumā. 69% respondentu norādījuši, ka ir informēti par kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem, 68% - jūtas informēti par izglītības pakalpojumiem, 47% - informēti par komunālajiem pakalpojumiem. Procentuāli vienāds respondentu daudzums – 43% uzskata sevi par informētiem un neinformētiem par sociālo palīdzību un pakalpojumiem. Par pašvaldības darbu kopumā tikai 35% respondentu uzskata sevi par pietiekami informētiem. Pārējie respondenti uzskata sevi par nepietiekami informētiem minētajās jomās vai arī norādījuši, ka tās viņus neinteresē.
Lai iegūtu informāciju par pašvaldības darbu, alūksnieši izmanto dažādus avotus, tomēr saglabājas tendence, ka vairums cilvēku tam izmanto vietējos laikrakstos. 24% respondentu informāciju saņem laikrakstā „Malienas Ziņas”, 20% - laikrakstā „Alūksnes Ziņas”, 17% - pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alūksnes Domes Vēstis”. 17% respondentu atzinuši, ka informāciju iegūst no draugiem, radiem, paziņām un kaimiņiem, 16% ir Alūksnes pilsētas domes mājas lapas lietotāji. 3% informāciju gūst, apmeklējot pašvaldību personīgi un 3% informāciju saņem citā veidā.

Uz jautājumu „Kā Jūs informējat pašvaldību par savām problēmām, risināmajiem jautājumiem?” 30% aptaujas dalībnieku atbildējuši, ka ar pašvaldību nesazinās nekā. 25% vēršas pie attiecīgā speciālista, 14% - personīgi pie pašvaldības vadības, 12% iesniedz iesniegumu domes kancelejā, 5% raksta vēstules un iemet tās pašvaldības pastkastītē administratīvās ēkas foajē, 5% raksta oficiālas vēstules un e-pastus pašvaldībai, 4% izvēlas citu veidu saziņai ar pašvaldību, 3% - raksta avīzēm, bet 2% - tiekas ar deputātiem viņu pieņemšanas laikos.

Novērtējot pašvaldības sadarbību ar iedzīvotajiem, 30% respondentu to novērtējuši kā pietiekamu, taču 70% aptaujas dalībnieku pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem šķiet nepietiekama. Respondenti arī snieguši dažādus ieteikumus, kā, viņuprāt, varētu pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem uzlabot.

Pateicamies visiem aptaujas dalībniekiem par atsaucību! Visi anketās minētie ierosinājumi ir apkopoti un tiks izmantoti, turpmāk plānojot pašvaldības darbu.

Lietotāju raksti