Ar pavasara elpu un radošu domu

Liepnas vidusskolā pirmais pavasara mēnesis ir aizritējis ar vairākiem radošiem pasākumiem. Radošā darba ieskaņa sākās ar projektu nedēļu, kuras devīze „Radot savu, cilvēks lēnām kāpj augšup”. Tieši radošās mācību izzinošās darbības laikā skolēns visspilgtāk apzinās savas iespējas un to realizāciju praktiskajā darbībā. Katrs cilvēks veido savdabīgu pasauli ar savām tikai viņam raksturīgām īpašībām un to attīstības līmeni.

Šajā gadā projektu nedēļa pirmo reizi tika organizēta atšķirīgāk nekā iepriekšējos gados. Projektu darbu īstenošana tika veikta mācību stundās. Šāda darba forma ļauj nodrošināt visu mācību stundu norisi pēc stundu saraksta un skolotājiem nav jāizdara izmaiņas mācību tematiskajos plānos. Vērojama dažādība un daudzveidība projektu izstrādāšanā, jo tos vada skolotāji katrs savā mācību priekšmetā.

Skolēnu izstrādātie darbi tika izvietoti izstādē, kas bija atvērta ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem. Atzinīgi novērtēts 7.klases skolēnu darbs projektu izstrādāšanā. Ar rūpību un precizitāti izcēlās 10.klases skolēnu veiktie projekti ģeogrāfijas stundās.
Nākamā nedēļa bija atvēlēta vecāku dienām skolā. Vecāki tika aicināti tikties ar skolas vadību, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, vērot mācību stundas un interešu izglītības nodarbības. Īpaši atsaucīgi bija 3. un 7.klases skolēnu vecāki, apmeklējot mācību stundas. Apmeklējuma anketās vecāki izteica savus novērojumus un ieteikumus skolas izglītības procesa turpmākajā darba organizēšanā.

Krāsainību pavasara mēnesī radīja skolas domes organizētā krāsu nedēļa, kur katrai dienai tika izvēlēta sava krāsa. Šajā pasākumā tika iesaistīti arī skolotāji, izvēloties atbilstošas krāsas apģērbu. Vizuālās mākslas skolotājas Mārītes Pugejas vadībā katra diena tika iekrāsota savā krāsā, izveidojot attiecīgas krāsas dekoru.

Radošo pasākumu ciklu noslēdza pedagogu pieredzes seminārs „Labās prakses piemēri”. Skolotāji dalījās iespaidos un apkopoja projektu nedēļas rezultātus. Projektu darba organizācija un norise tika vērtēta pozitīvi, kurā kopumā tika izveidota radošo stundu mozaīka.

Lietotāju raksti