Brīdina darba meklētājus par negodīgiem pakalpojumu sniedzējiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC), sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk - NVA), konstatējis pārkāpumus vairāku darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju darbībā un piemērojis uzņēmumiem administratīvo sodu par negodīgu komercpraksi, piedāvājot vakances ārvalstu uzņēmumos bez NVA piešķirtas licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai noteiktajās valstīs. PTAC aicina patērētājus būt vērīgiem, izmantojot piedāvātos darbiekārtošanās pakalpojumus, un pirms pakalpojumu iegādes palūgt uzrādīt licenci, kas apliecina, ka uzņēmums ir tiesīgs piedāvāt attiecīgo pakalpojumu konkrētajā valstī.

Ja nav saņemta NVA izsniegtā licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai konkrētajā valsī vai valstīs, uzņēmumi nav tiesīgi piedāvāt darbu ārzemēs, un darbiekārtošanas pakalpojumu piedāvāšana mājas lapās un informācijas sniegšana par vakancēm dažādās valstīs vērtējama kā maldinoša. PTAC norāda, ka saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu komercprakse uzskatāma par maldinošu, ja patērētājam tiek radīts iespaids, ka uzņēmums drīkst likumīgi sniegt konkrēto pakalpojumu, taču tas neatbilst patiesībai. Pēc NVA sniegtās informācijas PTAC savas kompetences ietvaros vērtējis vairāku darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēju realizēto komercpraksi un 2010. gada 5. augustā pieņēmis lēmumus, ar kuriem aizliedz SIA People Resources, SIA Workingday Latvia un SIA Metava sniegt informāciju par piedāvājumiem, un piemērojis naudas sodus no 100 Ls līdz 450 Ls. Minētajiem komersantiem šobrīd nav NVA licences, kas ļauj sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus.

Par iespējamiem līdzīgiem pārkāpumiem PTAC ir uzsācis arī SIA K&Co un SIA Alteya īstenotās komercprakses izvērtēšanu.

PTAC aicina patērētājus būt vērīgiem, izmantojot darbiekārtošanās pakalpojumus, kur tiek piedāvāts darbs ārvalstīs, un pirms līguma parakstīšanas lūgt, lai uzņēmums uzrāda NVA izsniegto licenci par tiesībām sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā valstī. Licence apliecina, ka uzņēmums ir tiesīgs piedāvāt pakalpojumu konkrētajā valstī. Tā, piemēram, 2010.gada 1.pusgadā ar Licencēto darbiekārtošanās firmu palīdzību darbā iekārtojās 1620 darba meklētāji. Savukārt par nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanu un savu pienākumu nepildīšanu NVA ir tiesīga anulēt darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam piešķirtu licenci.

Tā 2010.gadā, izskatot darba meklētāju sūdzības, NVA jau ir anulējusi licences par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu 6 komersantiem: SIA „R.E.Expert", Active bemanning", SIA „Norbigs", SIA „Amiks Group", SIA „Baltresurs", SIA „WorkingDay Latvia".

Ja darba meklētājs vēlas atrast darbu ar darbiekārtošanas firmas (komersanta) palīdzību, PTAC un NVA atgādina:

* jāpieprasa, lai komersants uzrāda NVA izsniegto licenci;


* jānoslēdz ar komersantu līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;


* rūpīgi jāizlasa visi dokumenti, ar kuriem komersants iepazīstina un/vai lūdz parakstīt;


* jāpieprasa, lai komersants pirms nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā sniedz informāciju par konkrēto darba piedāvājumu un iepazīstina ar darba devēja piedāvāto darba līgumu, kā arī nepieciešamības gadījumā jāpieprasa, lai šie dokumenti būtu pieejami latviešu valodā;


* jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;


* jāpārliecinās, ka darba veikšanai attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams;


* dodoties strādāt uz ārvalstīm, jāpārliecinās, vai attiecīgajā valstī ir garantēta dzīves vieta, un jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām. Informāciju par darba un dzīves apstākļiem Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs var iegūt NVA mājas lapas Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) sadaļā (www.nva.gov.lv/eures) vai klātienē, apmeklējot EURES konsultantus. EURES konsultantu pakalpojumi darba meklētājiem ir bezmaksas. Nodarbinātības nosacījumus katrā ES/EEZ valstī regulē nacionālā likumdošana, tāpēc ir svarīgi iegūt informāciju par uzturēšanās noteikumiem, darba likumdošanu, darba iespējām un dzīves apstākļiem darba meklētāju interesējošā valstī.


Darbiekārtošanas firmai (komersantam) attiecībās ar darba meklētāju ir šādi pienākumi:

* rakstveidā noslēgt līgumu ar darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;


* iepazīstināt darba meklētāju ar noteikumiem, kas noteikti starp komersantu un viņa sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;


* iepazīstināt darba meklētāju ar darba līgumu un tā atbilstību attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;


* pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā informēt darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju, vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru, darba vietu, darba laiku un darba līguma izbeigšanas noteikumus;


* nodrošināt, lai darba piedāvājums un darba līgums pēc darba meklētāja pieprasījuma būtu pieejami latviešu valodā.

Ja licencēta darbiekārtošanas firma pārkāpusi darba ņēmēja tiesības, jāiesniedz rakstveida sūdzība Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļā - Rīgā, K.Valdemāra ielā 38 k-1, 530. kabinetā.

Licencēto darbiekārtošanas firmu sarakts un cita ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistīta informācija ir pieejama NVA mājas lapas sadaļā Aktualitātes/Licencētās firmas.

Lietotāju raksti