Izmaiņas darbnespējas lapu iesniegšanas nosacījumos VSAA

Pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, sākot no 2015.gada 1.jūlija, darbnespējas lapās B nav nepieciešams darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums par personas neierašanos darbā.

To nosaka grozījumi likumos „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, kuri stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.

Darbnespējas lapām B, kas izsniegtas līdz 2015.gada 30.jūnijam un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) tiks iesniegtas pēc 30.jūnija, darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā ir nepieciešams.

VSAA atgādina, ka nodarbinātajam nav tiesību vienlaikus saņemt slimības vai maternitātes pabalstu un darba ienākumus. Tāpēc, nosakot tiesības uz slimības pabalstu, VSAA, tāpat kā līdz šim, pārbaudīs, vai pabalsta pieprasītājam darba nespējas periodā nav reģistrēti darba ienākumi, lai nerastos pabalsta pārmaksa. Šo informāciju VSAA saņem no Valsts ieņēmumu dienesta (VID).

Slimības un maternitātes pabalsta piešķiršanai VSAA ir jāiesniedz darbnespējas lapas B oriģināls, ko var nosūtīt arī pa pastu, un iesniegums, kurā jānorāda personas dati un kredītiestādes konts.

Pieprasot paternitātes pabalstu, bērna tēvam nav jāiesniedz darba devēja rakstisks apliecinājums par atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu. Paternitātes pabalsta piešķiršanai bērna tēvam jāiesniedz tikai iesniegums. Informāciju par atrašanos atvaļinājumā VSAA saņem no VID.

To nosaka grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kuri ir spēkā no 2015.gada 1.jūnija. Savukārt darba devējam no 1.jūnija ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu piešķirtā atvaļinājuma sākuma datumu un datumu, ar kuru bērna tēvs atsāk darbu pēc atvaļinājuma.

Slimības pabalstu piešķir, ja apdrošināta persona sakarā ar slimību vai traumu, vai slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē algotā darba ienākumus.
Maternitātes pabalstu piešķir par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja nodarbināta sieviete neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darba ienākumus.

Slimības pabalsts ir visbiežāk pieprasītais VSAA pakalpojums – vidēji ik mēnesi VSAA izmaksā aptuveni 25 tūkstošus slimības pabalstu un aptuveni 2,4 tūkstošus maternitātes pabalstu.

Lietotāju raksti