Kad piešķir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu 1

Lai varētu saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību, sabiedrībā ir liela interese par trūcīgas un maznodrošinātas personas statusu. Alūksnes novada Sociālajā dienestā saņemam daudz telefona zvanus, tāpēc vēlamies sniegt informāciju par to, pēc kādiem noteikumiem personai piešķir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

 03.30.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepār­sniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek  atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

Nosakot ģimene (persona) atbilstību trūcīgā statusam, ņem vērā šādus kritērijus:

1. vidējie ienākumi katram ģime­nes loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro;

2. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums;

3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.    

Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pieņem tās pašvaldības sociālais dienests vai pašvaldība, kuras teritorijā ģimene (persona) reģistrējusi savu dzīvesvietu.

Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldība novērtē pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas, kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona.

 Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī iesniedz izziņas vai sniedz ziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu un sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izsniedzot rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīti šādi nekustamie īpašumi: zeme, kuras kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 4270 eiro, viena ēka, kuras lietošanas veids saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, ir dārza māja un garāža vienam automobilim. Par kustamo īpašumu netiek uzskatīts viens vieglais automobilis, motocikls vai motorollers, kurš ir ģimenes īpašumā, kā arī viens velosipēds vai mopēds katram ģimenes loceklim.

Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa kritērijus nosaka 2009.gada 17.septembra Saistošie noteikumi Nr.8/2009, apstiprināti ar Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmumu Nr.205 (protokols Nr.8, 60.p.) „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā”, nosakot, ka persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 60% (sešdesmit procenti) no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra valstī (2015.gadā 216,00 eiro), kā arī, ja personai un tās ģimenes locekļiem nepieder nekustamais īpašums – dzīvojamās ēkas vai dzīvokļi un tā atbilst citiem normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Informējam, ka Alūksnes novada Sociālā dienesta vestibilā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē un katra novada pagastā ir pieejama informācija par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kā arī likumi sociālajā jomā. Informācija par sociālo dienestu, sniedzamajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, darba laiku un pieņemšanas kārtību ir atrodama arī internetā – pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Komentāri 1

Trūcīgais

man piešķīra trūcīgā statusu, kad sāku Kolberģī veikalā pirkt garo alu un kontrobandas cigaretes uz parāda !

pirms 6 gadiem, 2015.01.07 19:25

Lietotāju raksti