Lielā Talka: saskaņo ūdensobjekta tīrīšanu ar Valsts vides dienestu! 1

Valsts vides dienests (VVD) aicina iedzīvotājus saskaņot ūdensobjektu tīrīšanas darbus Lielās Talkas ietvaros. Virszemes ūdensobjektu tīrīšanas darbu veikšanai, ja tie paredz akmeņu, koku vai nogrimušu priekšmetu izcelšanu no grunts, lai veicinātu ūdens caurvadīšanas spēju, saskaņā ar 2006. gada 13. jūnija Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” varētu būt nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus, kuros iekļauti nosacījumi šādas darbības veikšanai. Pirms uzsāc ūdensobjekta tīrīšanu, savlaicīgi informē par to VVD reģionālo vides pārvaldi un noskaidro paredzētās darbības ietekmi uz vidi! Sazinies ar tuvējo vides pārvaldi telefoniski, vai aizpildi Lielās Talkas tīmekļa vietnē pieejamo pieteikuma formu ūdens objektu tīrīšanai!

Minētie MK noteikumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, ja šādus darbus veic atbilstoši noteiktā kārtībā apstiprinātajiem dabas aizsardzības plāniem, un saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Peldošu atkritumu, koku, akmeņu un citu priekšmetu izvākšana no ūdens pēc pavasara paliem, kad tie noskaloti no pieguļošajām platībām un vēl nav saistīti ar grunti, ne vienmēr paredz tehnisko noteikumu saņemšanu. Tomēr, katrā gadījumā nepieciešams elektroniski vai telefoniski savlaicīgi informēt tuvāko VVD reģionālo vides pārvaldi par šādu darbu plānošanu. Nereti upes un ezeri atrodas aizsargājamās dabas teritorijās ar īpašu statusu un noteikumiem, kā arī citiem ierobežojumiem to apsaimniekošanā. Tāpat ūdensobjektu krastos atrodas aizsargājami biotopi un no 1. marta līdz pat jūnijam spēkā ir pavasara zivju nārsta liegumi, kas būtiski ierobežo darbību uz ūdeņiem.

Ūdensobjekta plānotās sakopšanas informatīvajā iesniegumā VVD reģionālajai vides pārvaldei jānorāda sekojoša informācija:
iesniegšanas datums un vieta;

iesniedzēja vārds, uzvārds vai firma, personas kods vai reģistrācijas numurs, adrese un telefons;

virszemes ūdens objekta nosaukums un atrašanās vieta;

sakopjamās teritorijas plātība, izmantojamās tehnoloģijas un darbu veikšanas termiņš;

paredzētās rīcības ar izņemto grunti, ūdensaugiem, kokiem, akmeņiem un atkritumiem, kas radīsies tīrīšanas laikā apraksts, to pagaidu vai pastāvīgās izvietošanas vieta.

Lielās Talkas organizatori savlaicīgi izstrādājuši pieteikuma formu ūdensobjekta tīrīšanas saskaņojuma saņemšanai VVD reģionālajā vides pārvaldē. Tāpat apkopota noderīga informācija talkotājiem ūdens objektos – ”Ūdeņu kopšanas rokasgrāmata”. Vairāk informācijas pieejams Lielās Talkas tīmekļa vietnes www.talkas.lv sadaļā ”Kā piedalīties?”.

Valsts vides dienests visiem Lielās Talkas dalībniekiem un organizatoriem novēl labu veiksmi Vislatvijas sakopšanas dienā 2015. gada 25. aprīlī!

Komentāri 1

ex

Izlasot šo visu,vairs negribas atbrīvot ūdeņus no piesārņojumiem...

pirms 5 gadiem, 2015.04.14 21:04

Lietotāju raksti