Pensijas ierobežojums strādājošiem pensionāriem

Likums „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” paredz par 70% samazināt pensijas apmēru strādājošiem vecuma vai izdienas pensijas saņēmējiem, sākot ar šī gada 1.jūliju.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pensijas apmēru samazinās, pamatojoties uz tās rīcībā esošo Valsts ieņēmuma dienesta (VID) informāciju par personām, kas ir ieguvušas vai zaudējušas darba ņēmēja statusu.

Katra darba devēja pienākums ir iesniegt VID ziņas par darbā pieņemtajiem vai atlaistajiem darbiniekiem.  No 2009.gada 1.jūlija ir mainīts termiņš, kādā šīs ziņas ir jāsniedz. Tagad darba devējam tas būs jāizdara trīs darba dienu laikā pēc tam, kad persona būs ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu.
Darba devējam VID ir jāiesniedz informācija arī par tiem komercsabiedrību valžu, padomju locekļiem un pašvaldību deputātiem u.c. personām, kuras savus pienākumus veic bez atlīdzības, ka šīs personas vairs neatrodas darba ņēmēja statusā.

Lai pensija jūlijā netiktu samazināta par 70 %,  ja darba attiecības beigušās šī gada jūnijā, VSAA ir nepieciešams savlaicīgi saņemt no VID darba devēja informāciju, kas apliecina, ka persona ir bijusi nodarbināta tikai, piem.,  līdz 30.jūnijam (ieskaitot). 
Pensionāriem, kuriem pensija jūlijā tiks izmaksāta jau ierobežotā apmērā, bet pēc 1. jūlija par viņiem tiks saņemta informācija no VID, ka konkrētā persona vairs nav darba ņēmēja statusā, tad augustā pensija netiks samazināta par 70% un tiks izmaksāta vienlaicīgi ar jūlijā ieturētās pensijas daļu.

Jāievēro, ka pensijas  70 % apmērā  netiks samazinātas tiem pensionāriem, kuri ir:
1)zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieki;
2)autoratlīdzības saņēmēji;
3)fiziskās personas, kuras veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, vai gūst ienākumus no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un ir reģistrējušās kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājas;
4) pašvaldību deputāti, komercsabiedrību valžu, padomju locekļi, ja tie savus pienākumus veic bez atlīdzības. No 2009.gada 1.jūlija saskaņā ar izmaiņām likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” šādas personas nav uzskatāmas par sociālajai apdrošināšanai pakļautām personām.
Šajos gadījumos pensijas tiks samazinātas tikai 10% apmērā.


Kas jāzina pašnodarbinātajiem pensionāriem?

Pašnodarbinātajiem svarīgi ir ievērot - par tiem mēnešiem, kuros ienākumi sasniedz vai pārsniedz MK noteikto minimālo robežu (šogad – Ls 180), viņam jābūt reģistrētam VID  un jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šajā gadījumā tiks piemērots 70 % samazinājums. 
Gadījumā, ja pašnodarbinātā ienākumi  nesasniedz minimālo apmēru un sociālās apdrošināšanas iemaksas netiek veiktas, pensijas samazinājums 70% apmērā viņam netiks piemērots. Pensija tiks samazināta 10 % apmērā.

Lietotāju raksti