Pērn reģistrē 61 trešo personu izraisītu elektrotīkla bojājumu

AS „Sadales tīkls” regulāri visā Latvijā saskaras ar trešo personu izraisītiem elektrotīkla bojājumiem. 2014. gadā Jēkabpils, Gulbenes, Balvu, Madonas, Alūksnes un Aizkraukles apkaimē AS „Sadales tīkls” ir reģistrējusi 61 trešo personu izraisītu elektrotīkla bojājumu, kas ir sagādājuši neērtības AS „Sadales tīkls” klientiem, kuriem uz laiku, kamēr tiek veikti elektrotīkla atjaunošanas darbi, tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde.

Pērn AS „Sadales tīkls” visā Latvijā reģistrējusi 511 mežizstrādātāju, lauksaimnieku, būvnieku un privātpersonu radītos elektrotīkla bojājumus, kas ir par 30% vairāk nekā 2013. gadā, un diemžēl šādu trešo personu izraisīto elektrotīkla bojājumu dēļ neērtības izjūt uzņēmuma klienti, kuriem uz laiku, kamēr tiek veikti elektrotīkla atjaunošanas darbi, tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde. Mehāniski izraisīts bojājums var ietekmēt ne vien apkārtējo lietotāju elektroapgādi, bet radīt arī cilvēka dzīvībai bīstamu apdraudējumu.

Latvijas Ziemeļaustrumu daļā - Jēkabpils, Gulbenes Balvu, Madonas, Alūksnes un Aizkraukles u.c. novados, 2014. gadā AS „Sadales tīkls” ir reģistrējusi 61 trešo personu izraisītu elektrotīkla bojājumu, kas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir par 22 gadījumiem jeb 56% vairāk. Pērn reģistrēti 33 gadījumi, kad mežizstrādes, lauksaimniecības u.c. darbu laikā pārrautas gaisvadu elektrolīnijas, 8 gadījumi, kad ar tehniku bojāti vai nolauzti elektrotīkla balsti, 5 gadījumi, kad rakšanas vai būvniecības darbu laikā bojātas kabeļu līnijas, savukārt, ar tehniku vai ceļu satiksmes negadījumu laikā virszemes būves - kabeļu un elektroenerģijas uzskaites sadalnes, bojātas 15 reizes.

AS „Sadales tīkls” Tehniskais direktors Raimonds Skrebs norāda: „Apkopotā statistika ilustrē, ka aizvien biežāk klientu objektos negaidīti pārtrūkst elektroapgāde trešo personu izraisītu bojājumu dēļ. Uzņēmums ik nedēļu visā Latvijā reģistrē mežizstrādātāju, lauksaimnieku, būvnieku un privātpersonu radītos elektrotīkla bojājumus un šādi notikumi būtiski ietekmē uzņēmuma ikdienas darbu, jo darbiniekiem ir jāpārtrauc plānotie elektrotīkla uzturēšanas un attīstības darbi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroapgādi mūsu klientiem. Piespiedu atslēgums, lai novērstu šo postījumu sekas un nodrošinātu elektroapgādes atjaunošanu, ietekmē dažus desmitus klientu mazāk apdzīvotās lauku teritorijās līdz pat vairākiem simtiem un tūkstošiem lietotāju blīvi apdzīvotās vietās un pilsētās.”

AS „Sadales tīkls” atgādina, ka veicot darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums, kurš nosaka, ka elektrolīniju ar spriegumu līdz 20 kV (kilovolti) aizsargjoslās nedrīkst strādāt ar tehniku, kas ir augstāka par 4,5 m no zemes virsmas. Gadījumos, ja nepieciešams veikt saimnieciskos elektrolīniju aizsargjoslā ar tehniku, kuras gabarīts pārsniedz 4,5 m, vai, ja darba gaitā ir iespējama cilvēku, tehnikas vai mašīnu tuvošanās aizsargjoslai par elektrobīstamības zonu, par šīm darbībām obligāti jāpieprasa saskaņojums no līnijas īpašnieka. Šādos gadījumos iespējams organizēt elektrolīnijas atslēgumu, te gan jāņem vērā, ka tas jāizdara ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu veikšanas.

Plānojot jebkādus rakšanas darbus, būtiski ir zināt, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā, tādēļ rakšanas darbi jāsaskaņo vietējās pašvaldības būvvaldē un, veicot darbus elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, ar elektroapgādes uzņēmumu AS „Sadales tīkls”.

AS „Sadales tīkls” aicina ikvienu rīkoties atbildīgi - laicīgi saskaņot zemes rakšanas, būvniecības u.c. saimnieciskos darbus elektroapgādes infrastruktūras tuvumā ar elektroapgādes uzņēmumu AS „Sadales tīkls”, kā arī elektroapgādes infrastruktūras tuvumā ievērot visus drošības noteikumus!

Ja elektroapgādes infrastruktūras tuvumā tiek pamanīts negadījums vai bīstama situācija, AS „Sadales tīkls” lūdz iedzīvotājus nekavējoties ziņot, zvanot uzņēmuma Klientu servisam pa tālruni 80200404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - 112!

Lietotāju raksti