Projekts veicinās vietējā ražojuma preču apriti

Uzsākas Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. EU 30266 „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”) aktivitātes. „Šī projekta mērķis ir palielināt ekonomikas ilgtspēju un konkurētspēju projekta teritorijā”, informē Apes novada domes projektu vadītāja Daiga Bojāre.

Kopējais Apes novada domei projektam piešķirtais finansējums ir 156442,62 lati, no tā programmas finansējums sastāda 132976,23 lati. Savukārt valsts un pašvaldības līdzfinansējums sastāda 23466,39 Ls.
Par spīti pašreiz valdošajai situācijai Latvijā, kas ir vērsta  galvenokārt uz importa izstrādājumu iepludināšanu, šis projekts ir mēģinājums attīstīt vietējo mājražošanu, izmantojot dažādus vietējos resursus un tādējādi apturēt  iedzīvotāju pārcelšanos uz pilsētām. Igaunijā, arī Setomaa teritorijā, to ir izdevies panākt, attīstot mājražošanu laukos, savukārt Latvijā spēkā esošie likumi pašreiz to ļoti bremzē. Projekta ietvaros paredzēts izpētīt galvenos virzienus, kādos būtu iespējams attīstīt ražošanu, lai produkcija tepat uz vietas tiktu gan saražota, gan arī patērēta vietējām vajadzībām.

Projekta realizācija uzsākta jau šī gada jūlijā, kad notika projekta darba grupas pirmā tikšanās Apē. Savukārt 25.un 26. augustā Igaunijā, Piusas tūrisma centrā,  Apes un Setu zemes pārstāvji piedalījās pirmajās apmācībās, kurās sprieda par  to, kā veicināt iedzīvotāju līdzdalību šajā projektā.   No Latvijas  puses tajā piedalījās pārstāvji no Apes, Gaujienas un Trapenes. ”Notika grupu diskusijas, kurās darbojās no 2 līdz 4 dalībnieki.  Tika arī izspēlētas dažādas situācijas, kā risināt iespējamās problēmas, kas varētu rasties šajā projekta darbā”, stāsta D. Bojāre. „Semināra  darba valoda bija latviešu un igauņu, un, lai projekta partneri  varētu saprasties, notiekošo ļoti veiksmīgi tulkoja Līga Maija Seņina. Vakarā bija darba sanāksme, kurā  izskatīja jautājumus par projekta tālāko gaitu, pārrunāja mērķus un veicamos uzdevumus. Šo semināru igauņi  bija organizējuši ļoti pārdomāti.
Nākamā projekta aktivitāte tiek plānota 17.septembrī, kad Apē notiks projekta atklāšanas seminārs. Uz to būs aicināti gan visi ieinteresētie amatnieki, mājražotāji, uzņēmēji un vietējie iedzīvotāji, gan arī ministriju pārstāvji.

„Ceru, ka mēs ne tikai saskatīsim tās iespējas, ko varam ražot savās mājsaimniecībās, bet  atradīsim arī  vietējo  tirgu, kur šo preci realizēt”, uzskata Apes novada  domes priekšsēdētāja Astrīda  Harju. ”Setomaa  teritorija, kas pēc platības  un iedzīvotāju skaita līdzīga Apes novadam, ir reāls piemērs, kas parāda, ka šāda  mājražošanas attīstība ir iespējama un var veiksmīgi pastāvēt, iedzīvotājiem ar savu darbu  gūstot  papildus ienākumus.

 Domes priekšsēdētāja apstiprina, ka uz šo   semināru ir  uzaicināti pārstāvji no Zemkopības un Ekonomikas ministrijas, kā arī Vidzemes Tūrisma Asociācijas  priekšsēdētājs Raitis Sijāts. ”Iepazīstinot ar projekta būtību un kaimiņu igauņu pieredzi,  ceram viņus pārliecināt  veikt izmaiņas pastāvošajā likumdošanā, lai atvieglotu iedzīvotāju nodarbošanos ar vietējās produkcijas ražošanu un pārdošanu.”

Lietotāju raksti