Sūdzība par SIA "Alūksnes nami" 90

Alūksnes pilsētas dzīvojamo māju Apes ielā 8, Apes ielā 6, Torņa ielā 3, Helēnas ielā 28, Helēnas ielā 55, Torņa ielā 15, Torņa ielā 11  iedzīvotāju sūdzība Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Aivaram Fominam

Alūksnes daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs ir pašvaldības šim mērķim izveidota SIA „Alūksnes nami”. Vairāku gadu garumā, sadarbojoties ar šo uzņēmumu, esam saskārušies ar ļoti neprofesionālu, nekompetentu rīcību un ārkārtīgi zemu darba kvalitāti gan vadītājam, gan darbiniekiem. Ir radies iespaids, ka dzīvokļu īpašnieki ir šī uzņēmuma klienti un finansētāji, bet reizē apgrūtinājums un traucēklis veiksmīgam biznesam.

Komunikācija gan ar vadītāju Mihailu Kosinovu, gan atsevišķos jautājumos ar konkrētiem darbiniekiem - grāmatvedi Initu Brici, juristi Leontīni Miķelsoni, būvdarbu vadītāju Konstantīnu Rakovu ir ārkārtīgi grūta, jo sarunas no viņu puses ir nevis korektas, pretimnākošas un profesionālas, bet gan vispārinātas, nekonkrētas, bloķējošas un arī nelaipnas, kas Alūksnes iedzīvotājos izraisa pretestību. Tā vien šķiet, ka šis uzņēmums nevar atrisināt nevienu lietu - vienmēr atrunas: „šobrīd nevaru, redzi man daudz darba...", „nu saprotiet...", „jums pašiem...", „tas nav tik vienkārši ...", „tu esi parādā...", „neiesim visiem muļķiem sniegt skaidrojumu..." utt. Ne reizi neesam saskārušies ar ieinteresētību risināt mūsu jautājumus, piedāvājot konkrētus variantus (rīcības modeļus un veidus), kā plānveidīgi, racionāli un uz attīstību vērsti organizēt māju apsaimniekošanu ilgtermiņā, ievērojot energoefektivitātes principus. SIA „Alūksnes nami" šādu plānu nav un priekšlikumu arī nav! Lai arī mēs, iedzīvotāji, prasām mutiski un rakstiski sasaukt māju kopsapulces un māju vecāko sapulces, tās netiek sasauktas un darbības notiek patvaļīgi, par māju vecākajiem fiktīvi ieceļot personas bez oficiāliem protokoliem, kas paraksta visu, ko vajag, un tādējādi tiem tiek piešķirti atviegloti maksājumi ziemas periodā par komunālajiem maksājumiem, ko noraksta no mājas naudas kā par darbu māju vecākajiem. Kā var efektīvi apsaimniekot mājas, ja tās nav apsekotas, tām nav sastādīts veicamo darbu apraksts prioritārā secībā un termiņos, izvērtēti riski un ieguvumi, iespējamās izmaksas un tamlīdzīgi, kā to paredz likumdošana. SIA „Alūksnes nami" vienkārši dīkdieniski tērē, šķērdē, izšķiež naudu nepamatotiem administrācijas izdevumiem vairāku gadu garumā, kas šādā situācijā ir vērtējams kā nepamatoti noteikts ienākums, peļņas gūšana. Tā nav normāla saimniekošana, ne arī pieņemama apsaimniekošanas metode, ka nevis plānveidīgi apsekojot apsaimniekojamās mājas un, piemēram, visām vienā reizē nomainot izdegušās spuldzītes vai pieskrūvējot kādus rokturus, bet gan gaida individuālu izsaukumu un tad vienas skrūves ieskrūvēšanai izsūta meistaru un palīgu, kuri atbrauc, konstatē - kādu skrūvi vajag, tad brauc uz vienu veikalu, pēc tam uz otru un tad vēlreiz atgriežas, lai to ieskrūvētu. Kā arī izbraukājot veikalus pēc veiktajiem darbiem nekad nezina nevienu materiālu cenu, kuras varētu norādīt darbu pieņemšanas - nodošanas aktā, neprot aizpildīt aktos paredzētās ailes, dod parakstīt neaizpildītus aktus, kurus pēc tam papildina pēc saviem ieskatiem, palielinot darba stundas un, ja kāds atsakās parakstīt, tad sāk bļaustīties. Rezultāts - zelta vērts pakalpojums iedzīvotājiem. Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.pants nosaka, ka pašvaldību kapitālsabiedrībām ir jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, t.i. rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu un mantas izlietojumu. Uzskatām, ka SIA „Alūksnes nami" neievēro arī šādus normatīvos aktus:

„Iesniegumu likums" (27.09.2007.), likums„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums" (04.06.2009.), Ministru Kabineta noteikumi Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (09.12.2008.), MK noteikumi Nr.907 „"Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkope un kārtējā remonta noteikumi", MK noteikumi Nr.906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi", Nr.908 „Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi" (28.09.2008.), 09.12.2008. MK noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašumu".

Aprakstītie fakti ir tikai nedaudzi no daudzajiem par Apes ielu 8, Apes ielu 6, Torņa ielu 3, Helēnas ielu 28, Helēnas ielu 55, Torņa ielu 15, Torņa ielu 11 un Jums dos kaut nelielu ieskatu šajā milzīgajā problēmā.

Ņemot vērā visu iepriekš aprakstīto un to, ko aprakstīt vispār nav iespējams, mēs norādām uz SIA „Alūksnes nami" amatpersonu bezatbildību, likumdošanas neievērošanu, pakalpojumu nekvalitatīvu sniegšanu, nepiedāvājot izdevīgākos izcenojumus, sabiedrības neinformēšanu, iedzīvotāju maldināšanu un uzskatām, ka nekavējoties ir jāmaina SIA „Alūksnes nami" attieksme pret tai no pašvaldības uzticēto pienākumu - jāsāk strādāt profesionāli, mūsdienīgi, kvalitatīvi. Ir jābeidz iekasēt no iedzīvotājiem nenormāli dārgi izcenojumi, lai nosegtu nesaimnieciskas darbības sekas! Lūdzam Jūsu iejaukšanos, lai nekavējoties tiktu pārtraukta nesaimnieciskā rīcība SIA „Alūksnes nami" un šajā nolūkā prasām kvalificētu pārbaudi finanšu izlietojumam šajā uzņēmumā, uzņēmuma darbību atbilstoši likumam un rīcību atbilstoši iedzīvotāju interesēm. Tāpat arī lūdzam mūs rakstiski informēt par to, kā pašvaldība pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.gads) ir kontrolējusi māju apsaimniekošanas procesus SIA „Alūksnes nami" - vai ir sastādīts uzņēmuma attīstības plāns, kādas pārbaudes ir veiktas un vai vispār ir veiktas, kādi norādījumi ir doti. Lūdzam sniegt rakstisku, precīzu skaidrojumu un atbildes uz šādiem jautājumiem 10 darba dienu laikā:

1.Kāpēc māju apsaimniekošana SIA „Alūksnes nami" nenotiek atbilstoši normatīvajam regulējumam?

2.Kāpēc iedzīvotājiem ir jāpārmaksā par saņemtajiem pakalpojumiem?

3.Kāpēc nelietderīgi tiek izmantoti pašvaldības un SIA „Alūksnes nami" līdzekļi, kurus veido iedzīvotāju līdzekļi?

4.Kāpēc nav noteikti namu apsaimniekošanā sasniedzamie mērķi? Vai ir noteikti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji?

5.Kad pašvaldība ir veikusi izveidotā, pašreizējā apsaimniekošanas modeļa ekonomisko izvērtējumu?

6.Kad ir veikta SIA „Alūksnes nami" saimnieciskās darbības analīze un kas to ir veicis?

7.Kad ir vērtēti SIA „Alūksnes nami" darbības plāni un valdes locekļu darba kvalitāte un atbilstība ieņemamajam amatam?

8.Kā tiek uzlabota SIA „Alūksnes nami" funkciju un pakalpojumu sniegšanas kvalitāte?

9.Kāpēc SIA „Alūksnes nami" vairākus gadus strādā neefektīvi un pretēji iedzīvotāju interesēm?

10.Kāpēc netiek kontrolēts, ka dienesta automašīnas tiek izmantotas valdes locekļa, būvdarbu vadītāja privātajām vajadzībām, tādējādi radot nepamatotas izmaksas apsaimniekošanas izdevumiem?

Daudzi gadu gaitā neatrisinātie jautājumi mūsos ir radījuši pārliecību, ka SIA „Alūksnes nami" joprojām nenodrošina iedzīvotājiem tiesiski pamatotu pakalpojumu saņemšanu. Uzskatām, ka SIA „Alūksnes nami" valdes loceklis Mihails Kosinovs nespēj atrisināt minētās problēmas un turpmāk vadīt šo iestādi. Tādēļ lūdzam nekavējoties atbrīvot Mihailu Kosinovu no SIA „Alūksnes nami" vadītāja amata un iecelt citu kompetentu vadītāju, kas strādātu Alūksnes iedzīvotāju un pašvaldības interesēs. Pretējā gadījumā mēs visi, kas esam parakstījušies, būsim spiesti iesaistīt Valsts kontroli un Valsts Ekonomikas policiju minēto jautājumu sakārtošanā un pieprasīsim Jūs atkāpties no amata.

Komentāri 90

noeagin

http://www.youtube.com/watch?v=mnovNzT6mWs Logowewwago http://www.youtube.com/watch?v=mnovNzT6mWs - How To Prevent Suicide saimign Prevent Suicide

pirms 7 gadiem, 2012.12.06 11:21

andersonchafin

http://www.youtube.com/watch?v=mnovNzT6mWs Logowewwago Shane Hunter saimign http://www.youtube.com/watch?v=mnovNzT6mWs - suicide prevention

pirms 7 gadiem, 2012.12.05 23:10

Ints

Traktorista ģimenitei ar rokas meiteni J.nav miera!

pirms 8 gadiem, 2012.11.22 12:53

?

pārsteigta, jo nebiji mājās...Vai visu laiku gaidi ka kāds nāks?

pirms 8 gadiem, 2012.10.16 14:05

Jana Z.

Tātad, piemēram, kā strādā Ogres novada pašvaldības aģentūra "Mālkalne" http://www.malkalne.lv/?pg=15&l=z
zem sadaļas pārskati tāmes, smuki salikti tie pielikumi, kuriem arī jābūt AN.
Alfabētiskais rādītājs, pēc adresēm, kur var excel pielikumos papētīt cik mājās stāvi, dzīvokļu skaits un kādi izcenojumi un kā plāno darbus.
Kā arī mājas vecāko nolikums.

pirms 8 gadiem, 2012.10.15 16:53

pārsteigta

Pirmo reizi dzirdu, ka mūsu Torņa 11 iesniegusi sūdzību. Kāpēc man neviens nav lūdzis to parakstīt?

pirms 8 gadiem, 2012.10.13 22:57

...

Re cik interesanti - Aizkraukles dome saņēmusi 1 !! mājas sūdzību un audits jau pusotra mēneša garumā...mums puspilsētā šūmējas, bet VISSS pa velti, dome tik funktierē kā mums mutes aizbāzt.......
Tikai KNAB dere'tu, tā visuviņu - sākot ar DOMI, beidzot, šajā dagījumā ar Namiem ir pelnījuši tikai riktīgu auditu...
JO - re kas paveras Rīgas Domes NAMOS, zagļos...izzagts un izzagts..
Vai mums kas savādāks? Tikai Dome cenšas NEKO nedarīt un mums neļaut darīt.. - tā jau ALŪKSNE..

pirms 8 gadiem, 2012.10.13 19:07

nra.lv

Šodien saņemts Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas atzinums „Par finanšu darījumiem ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” brīvajiem naudas līdzekļiem tiesiskumu un lietderību”, kurā konstatēts, ka, noslēdzot 25.05.2011. līgumu ar SIA „ZEUS”, SIA „Rīgas nami” radīti zaudējumi Ls 1 265 740,32 apmērā.

Tāpat konstatēts, ka bijušais valdes priekšsēdētājs Kārlis Kavacs ir pārkāpis gan likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, gan Publisko iepirkumu likuma, gan Komerclikuma prasības un SIA „Rīgas nami” statūtus, kas nosaka, ka pirms aizdevuma līguma slēgšanas ar SIA "ZEUS" valdei bija nepieciešama Rīgas domes, kā kapitāla daļu turētāja iepriekšēja piekrišana, bet tā nav saņemta, nra.lv informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

pirms 8 gadiem, 2012.10.11 22:08

Arī citur

Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Silaraupa aģentūru LETA informēja, ka no augusta līdz septembra vidum SIA "Lauma A" notika audits, kuru veica uzņēmums SIA "A.Kursītes auditorfirma". Audits tika veikts pēc Aizkraukles novada pašvaldības aicinājuma, jo pašvaldība bija saņēmusi Aizkraukles pilsētas Spīdolas ielas 22.mājas dzīvokļu biedrības vēstuli par sūdzību sadarbībā ar SIA "Lauma A".

pirms 8 gadiem, 2012.10.11 21:19

Jana Z.

Jūs sakāt, esmu malacis, bet nesaprotu nostāju. Bet man ir arī darbs, ģimene, mācības un visas skanešanas, kopēšanas, rakstīšanas utt. ir papildus laiks...mans brīvais laiks. Aicinu nākt palīgā.

pirms 8 gadiem, 2012.10.11 09:40

Janai?

Jana, tu esi malacis, ka šo uzsāki! Taču nesaprotu tavu nostāju, ka tu tā auklējies ar pašvaldību. Ja tev un pārējiem ir tik daudz jautājumu, tad par neatkarīgu finanšu pārbaudi vari iesniegt iesniegumu finanšu policijai, knab u.t.t. visām instancēm var aizsūtīt e-pastā noskenētus iesniegumus un pārējos papīrus. Tad kādēļ jūs nedarat līdz galam? Par kapsētas būdiņu, aizsūtīju foto un lūdzu pateikt aptuvenās izmaksas lielajām būvfirmām Latvijā. Atbilde tika saņemta- tas skelets bez logiem un durvīm un bez jumta izmaksā no 1500-2000 latiem(ar visu darbu+materiāla izmaksas u.t.t.), tā tad lodziņi+1 durvis+jumta segums izmaksās 16 000:)))))))))))))nu zirgam jāsmejas:))))))))))turpināsim sūtīt materiālus tālāk:))))))))))

pirms 8 gadiem, 2012.10.11 08:29

Jana Z.

Šodien zvanīju uz Alūksnes novada pašvaldības kanceleju plkst.9:55 DARBA grupa vēl nav izveidota, bet to izveidošot kopā lemjot ar deputātiem, kad? Neteica. Priekšsēdētājs 2 dienas nav uz vietas (to jau Fomina kungs man 5.oktobrī teica, ka nebūs)
ĻOTI redzami parādās, kā pašvaldības vadība (Fomina kungs) kavē darba grupas izveidi, lai Alūksnes Nami var paspēt izdarīt to, kas vēl nav pabeigts,kā arī tieši tādēļ negrib neatkarīgu finanšu auditu.

pirms 8 gadiem, 2012.10.10 10:03

Gan jau kāds varonis ieradīsies pēdējā sekundē un pārkniebs vadiņu starp pulksteni un to ellesmašīnu!

pirms 8 gadiem, 2012.10.10 09:01

Tik'tak

Pulkstenis jau sāk tikšķēt, lai tie Alūksnes Nami vāc parakstus :D cik grib, tas tāpat vairs neko viņiem nedos, neko.

pirms 8 gadiem, 2012.10.09 22:20

Str

Tagad staigā pa mājām un vāc parakstus pret šiem cilvēkiem, kas uzrakstījuši šo te iesniegumu, par to ka lai neatstādinātu Kosinovu un pārējos no amata. Manu veco mammu ar viltu ir piespieduši parakstīt šo dokumentu. KAS NOTIEK?

pirms 8 gadiem, 2012.10.09 14:39

V...

prieks kam sanemt uz rokam- ja var vienkarši ka MAJAS VECAKA ziemas lajka maksat par apkure tikaj 0.01LS......par 3istabas dzivokli.....

pirms 8 gadiem, 2012.10.08 20:37

Jā!

Pilnīgi piekrītu! Izņēma asfaltu un viss stāv, bet bedres ir vienkārši briesmīgas. Noteikti vajadzēja uzsākt, lai.....tas ir ārprāts, ja kāds vēl n\ākošgad balsos par šī sasaukuma deputātiem! Tā ir pašnāvība!

pirms 8 gadiem, 2012.10.08 13:21

Es gribētu paskatīties acīs tam idiotam, kurš deva piekrišanu sākt Pils ielas rekonstrukciju tagad. Līdz ziemai tur neko prātīgu neizdarīs. Tas nozīmē, ka mēs pusgadu lauzīsim mašīnas. Vai nevarēja pagaidīt līdz pavasarim un tad visu darīt tā, lai pēc iespējas ātrāk tiek līdz normālam ielas segumam? Acīmredzot nevarēja, jo nepieciešami "otkati" vēl šogad.

pirms 8 gadiem, 2012.10.08 12:35

Lietotāju raksti