Vecāku diena Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

Gaujienas speciālajā internātpamatskolā 22.oktobrī mīļi gaidīti un aicināti bija visi mūsu skolas skolēnu vecāki, lai tuvāk iepazītu un saprastu mūsu skolēnu sadzīves apstākļus, mācību darbu un ar klases audzinātājiem individuāli pārrunātu radušās problēmas, lai labāk izprastu skolēnu uzvedību atsevišķās situācijās.

Diena bija rūpīgi saplānota - skolēnu vecākiem bija iespēja piedalīties atklātās stundās, tikties ar skolas vadību vecāku kopsapulcē, ar bērnu tiesību aizsardzības inspektori Līgu Bērziņu un uzdot visus interesējošos jautājumus.

Lai taupītu vecāku laiku un resursus, tajā pat dienā organizējām arī Skolas padomes sēdi. No Apes novada domes Skolas padomē piedalās priekšsēdētājas vietnieks izglītības jautājumos Viesturs Dandens, bet no sociālā dienesta –Virešu pagasta sociālā darbiniece Inese Dragone. Skolas padomē izskatīja nepieciešamos grozījumus skolas iekšējās kārtības noteikumos un iepazīstināja ar skolotāju darbu elektroniskajā žurnālā e-klasē. Skolas direktore pastāstīja par aizvadītā mācību gada darba plāna izpildi un uzdevumiem jaunajam mācību gadam, par realizēto sporta zāles projektu un skolas budžetu. Priecēja, ka novada pārstāvji un vecāki atzinīgi novērtēja skolas darbu kopumā, darbinieku sapratni un komunikāciju, skolotāju ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Arī skolēniem no 9.a, 8.a. un 7.a klases bija iespēja tikties ar bērnu tiesību aizsardzības inspektori L.Bērziņu. Jautājumu bija daudz un inspektore atkārtoti uzsvēra, ka skolēniem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi pret skolu, līdzcilvēkiem un valsti. Skolēni sagatavoja arī noslēguma koncertu saviem vecākiem. Ar īpašu, pozitīvu satraukumu gatavojās tie skolēni, kuri zināja, ka viņu vecāki ieradīsies uz vecāku sapulci. Koncerta vadītāja Sabīne Luskjavičute no 9.a klases pasākuma noslēgumā uzsvēra: “... un kāpēc gan mums vienam otram nesmaidīt arī rudens vējos un ar smaidu sasildīt vienam otru, lai šo siltumu varētu nest tālāk mājās, skolā, ģimenē un attiecībās vienam ar otru. Mūsu skola ir īpaša, jo vienlīdz tuvu mūsu bērniem ir gan mātes, gan tēva vārds, bet skolotāja un audzinātāja vārds tiem vienmēr līdzās staro.”

Lietotāju raksti