VID informē: Kam obligāti jāiesniedz GID

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļa atgādina, ka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, ka gada ienākumu deklarācijas par 2009.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2010. gada 1. aprīlim ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs;
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2009.gadā pārsniedza 3000 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuriem piemēro 23% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi un papildus guvuši vairāk kā 600 latus ienākumos, kuriem piemērota 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme (piemēram, fiziskām personām, kuras saņēmušas darba algu un papildus autoratlīdzības vairāk kā 600 latus gada laikā, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusi īpašuma iznomāšanas līgumu un ienākumiem piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar 15% likmi);
  1. guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.


Ja fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidents ir guvis ienākumus (darba algu, honorāru, pensiju un ienākumu no saimnieciskās darbības, kā arī citus ienākumus) ārvalstīs, deklarācija ir jāiesniedz obligāti līdz 2010.gada 1.aprīlim. Izņemot gadījumus, ja maksātājs, guvis ienākumus ārvalstī, kurā taksācijas periods nesakrīt ar kalendāro gadu vai kurā noteiktais termiņš, kādā ienākuma izmaksātājs informē ienākuma saņēmēju par izmaksātajām summām, ir vēlāks par taksācijas gadam sekojošā gada 15.martu. Šajā gadījumā deklarāciju iesniedz divu mēnešu laikā no attiecīgajā ārvalstī noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa. Nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem.

Norādām, ka sakarā ar izmaiņām Pensiju ieturējumu atmaksāšanas likuma 6. un 7.pantā (spēkā no 2010. gada 30. janvāra) ir pagarināti iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņi tām personām, kurām 2010.gada aprīlī vienlaikus ar aprīļa pensiju tiks izmaksāta ieturētā pensijas daļa.
 Iepriekšminētās personas, kurām saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju VID ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. aprīlim, šogad gada ienākumu deklarāciju par 2009.gadu VID varēs iesniegt līdz 2010.gada 1.jūlijam, bet aprēķināto nodokļa summu iemaksāt budžetā ne vēlāk kā līdz 2010.gada 16.jūlijam.

Aicinām nodokļu maksātājus, kam obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācijas, to darīt savlaicīgi, jo atbildība par nodokļu un informatīvo deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pantā, kurā ir paredzēts naudas sods līdz pat piecsimt latiem.
Sīkāku informāciju par gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu Jūs varat iegūt VID Interneta mājas lapas www.vid.gov.lv, kā arī VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļā – Alūksnē, Uzvaras ielā 1, vai pa VID informatīvo tālruni 1898.

VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļas Nodokļu maksātāju Konsultāciju daļas priekšniece  Inga Zālīte

Lietotāju raksti