Kūlas dedzināšana var izmaksāt dārgi

Līdz ar siltāka laika iestāšanos pieaug kūlas dedzināšanas risks. Kā liecina aizvadīto gadu pieredze, kūlas dedzināšana rada ne tikai lielus mantiskos zaudējumus, bet katru gadu prasījusi arī vairāku cilvēku dzīvības.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” nosaka, ka zemes īpašniekam ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Noteikumu 3. punkts nosaka, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Savukārt 20.punktā ir noteikts, ka īpašniekam objekta teritoriju ir jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem un jānodrošina, lai ap ēkām 10 metrus plata josla tiktu attīrīta no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.

Informējam, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantu par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu ir noteikta atbildība- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 20 līdz divsimts latiem, bet juridiskajām personām – no 200 līdz tūkstoš latiem. Sods par kūlas dedzināšanu fiziskajām personām ir no divsimts līdz piecsimts latiem vai administratīvais arests līdz piecpadsmit diennaktīm.

Konstatējot pārkāpumu, policijas darbinieki savas kompetences ietvaros par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, ir tiesīgi sastādīt Administratīvo pārkāpumu protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta. Par šo pārkāpumu paredzēts naudas sods- fiziskajām personām no simt līdz 500 latiem, bet juridiskajām personām no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Iecirkņu inspektoriem ir pienākums pievērst pastiprinātu uzmanību tām personām, par kurām ir informācija, ka tās mēdz dedzināt kūlu vai jau agrāk sauktas pie atbildības par šādu pārkāpumu izdarīšanu. Policija aicina arī iedzīvotājus būt aktīvākiem un laikus ziņot par nesakoptām teritorijām, lai nepieļautu kūlas dedzināšanas gadījumus un pasargātu sevi un savu īpašumu no riska kļūt par kūlas dedzināšanas upuri.

Policijas ziņas