Aicinām izteikt priekšlikumus par Alūksnes novada teritorijas plānojuma pilnveidoto pirmo redakciju

No 5. līdz 26. janvārim notiek Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. – 2027. gadam pilnveidotās pirmās redakcijas publiskā apspriešana, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar šo dokumentu un līdz 26. janvārim izteikt savus ierosinājumus un priekšlikumus.

 Alūksnes novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 2012. gada oktobrī. Dokumenta pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā, kas notika pagājušajā gadā martā un aprīlī, iedzīvotāji izteica priekšlikumus gan rakstiski, gan mutiski, kā arī klātienes tikšanās reizēs, ko pašvaldība organizēja katrā pagastā un Alūksnē. 2014. gada 25. septembrī  Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu pilnveidot jaunā novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un nu pilnveidotais dokuments ar domes 18. decembra lēmumu nodots publiskajai apspriešanai.

Vēl pašlaik Alūksnes novadā katrai teritorijai ir spēkā atsevišķs teritorijas plānojums, taču tie atšķiras satura, detalizācijas un kvalitātes ziņā. Izstrādājot jauno dokumentu, Alūksnes novads iegūs visai teritorijai – 15 pagastiem un Alūksnes pilsētai – vienotu plānojumu. Līdz ar to vairs nebūs gadījumu, kad līdzīgās situācijās zemes īpašniekam vienā pagastā tiek piemērotas citādas normas kā šim pašam īpašniekam citā pagastā.

Alūksnes novada pašvaldības teritoriālplānotāja Aivita Māsēna norāda, ka jaunajā plānojumā būs mainītas atsevišķu ciemu robežas, jo pašreiz spēkā esošajos plānojumos lauku ciemos ir plānotas plaša perspektīvas savrupmāju apbūves teritorijas, krietni pārsniedzot esošo ciemu apbūvi. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un pakalpojumu objektu neesamību, jaunajā teritorijas plānojumā Karvas ciemam Alsviķu pagastā un 31 ciemam Pededzes pagastā paredzēts atcelt ciema statusu. Plānojumā būs noteikti arī, piemēram, jaunveidojamo minimālo zemes gabalu lielumi, nosacījumi funkcionālajām zonām, ainaviskie skatu punkti, kā arī vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie objekti.

Pēc teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas tika saņemti iesniegumi par pieejamības nodrošināšanu Alūksnes ezeram, nosakot esošo servitūta ceļu gar Mellumu kā pašvaldības perspektīvo autoceļu, par kokogļu ražotnes nepieļaušanu pilsētā, kā arī par stingrāku ierobežojumu noteikšanu azartspēļu objektu izvietošanai u.c.

Ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027. gadam pilnveidoto 1. redakciju un ziņojumu par iesniegtajiem priekšlikumiem ar atzīmēm par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu var iepazīties līdz 2015. gada 26. janvārim pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv (sadaļā „Sabiedrība” – „Sabiedrības līdzdalība”), pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē Dārza ielā 11, Alūksnē darba dienās no 8.00 - 17.00, un pagastu pārvaldēs to darba laikā.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par jaunā teritorijas plānojuma pilnveidoto 1. redakciju pašvaldība lūdz iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības kancelejā dārza ielā 11, 306. kabinetā, sūtīt pa pastu līdz 2015. gada 26. janvārim (pasta zīmogs) Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301, vai arī elektroniski uz e-pastu: [email protected].

Vietējās ziņas