Aicinām izvēlēties Lielās Talkas vietu!

Jau sestdien, 26. aprīlī, visā Latvijā notiks Lielā Talka. Aicinām Alūksnes novada iedzīvotājus iesaistīties talkas aktivitātēs, kas notiks gan Alūksnē, gan novada pagastos.

Alūksnē pašvaldības aģentūras „Spodra” organizētās talkas notiks Kārklu ielā 5, kur jāgriež, jāvāc un jādedzina krūmu atvases, jāsakopj teritorija, un muižas parkā, kur jāvāc nokritušie zari, jāgrābj lapas. Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze strādās Lazdu kalniņā, kur vāks atkritumus, bet dārzkopības sabiedrība „Kalnadruvas” vāks  atkritumus ielu malās.

Arī izglītības iestādes gan talkas dienā, gan jau iepriekš Alūksnē sakops to tuvumā esošās teritorijas. Alūksnes novada vidusskolas kolektīvs strādās savas iestādes apkārtnē, bijušajā skolas dārzā un pie vecās šautuves. Te tiks nogrieztas vecās, izgāztās ābeles, kas apdraud drošību, bebru nograuztie bērzi, birztalā būs jāgrābj lapas un jāvāc pa ziemu sakrājušies atkritumi, jātīra arī dīķmala un notekgrāvis. Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” apkops iestādes teritoriju un labiekārtos bērnu rotaļu laukumu. Lielās Talkas aktivitātēs iesaistīsies arī Alūksnes pilsētas sākumskola, kuras jaunākie audzēkņi sakops Jāņkalniņu, trešklasnieki strādās 700gades parkā un pirmajā skolas vietā, bet 4. - 6. klašu skolēni sakops estrādi.

Arī katrā pagastā tiks rīkotas talkas. Alsviķu pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus iesaistīties Alsviķu un Strautiņu ciemu centru teritorijas sakopšanā. Savu apkārtni uzkops arī pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” un “Zemenīte” un Strautiņu pamatskola.

Annas pagastā Lielās Talkas dienā pašvaldības un valsts autoceļu malās griezīs krūmus un uzposīs pagasta centra teritoriju.

Ilzenē talciniekus gaidīs muižas parkā, kur jāsakopj apkārtne. Savukārt Ilzenes pamatskolas kolektīvs strādās savā teritorijā, grābjot lapas, vācot atkritumus tuvākajā apkārtnē un pie estrādes, kā arī pārveidojot puķu dobi pie skolas.

Jaunalūksnes pagasta ļaudis aicināti Lielās Talkas dienā doties sakopt profesora Alvila Buholca piemiņas vietu Tūcenē. Var pievienoties arī pašvaldības aģentūrai „ALJA”, kas talkos pie zušu tača uz Alūksnes upes iztekas – tur jāsavāc izskalotie atmirušie ūdensaugi un koki, jāizzāģē nokaltušie krūmi un jāvāc atkritumi. Bejas pamatskolas kolektīvs strādās savā iestādes apkārtnē.

Jaunannas pagasta pārvalde pagasta ļaudis aicina uz talku pastaigu takā „Bebru valstībā”, Zaķusalā, Jaunannas ciema teritorijas sakopšanā, kā arī vācot atkritumus pagasta ceļa malās.

Jaunlaicenes pagasta pārvalde rīkos sakopšanas talku baronu fon Volfu kapsētas teritorijā un muižas parkā.

Kalncempju pagasta pārvalde savukārt aicina iesaistīties pagasta centra sakopšanas un labiekārtošanas darbos.

Liepnas pagastā Lielā Talka notiks vairākās vietās – tiks uzkopta Liepnas pagasta estrādes teritorija, Sprinduļkalna, Liepnas un Saidu kapu apkārtne. Savukārt Liepnas internātpamatskola apkops iestādes teritoriju un palīdzēs darbos pagasta estrādes apkārtnē.

Malienas pagasta pārvalde aicina Lielajā Talkā doties uzkopt Dambītes upes krastus. Pamatskolas kolektīvs uzposīs iestādes teritoriju un vāks atkritumus ceļmalās un arī pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš” strādās savā apkārtnē.

Mālupē pagasta pārvalde aicina iesaistīties talkošanā Mālupes salā pie Pededzes upes, sakopjot tās krastus un apkārtni.

Mārkalnes pagastā savukārt darbi ritēs pagasta centrā, pie skolas, Šūpalu peldvietā, kā arī tiks vākti atkritumi gar valsts un pašvaldības autoceļiem, bet pagasta centrā – stādīti jauni koki.

Pededzes pagasta pārvalde aicina pagasta ļaudis talkot pagasta centrā, pamatskola apkops savu teritoriju, kā arī ceļu malas.

Veclaiceniešus pagasta pārvalde aicina iesaistīties Ievas un Dzērves ezeru krasta joslu sakopšanā un vākt atkritumus tūrisma objektos un gar autoceļiem.

Zeltiņos pārvalde aicina palīdzēt kopt Melnupes krastus pie Dambja tilta, attīrot tos no sausajiem un lauztajiem kokiem, kā arī uzkopt atpūtas vietu pie Ģenerāļa avotiņa. Savukārt biedrība „Zeltiņu namsaimnieks” pavasara uzkopšanas darbus veiks savu daudzdzīvokļu māju apkārtnē.

Ziemera pagasta pārvalde talku rīkos gan Māriņkalnā, gan Ziemerī, vācot atkritumus autoceļu malās un sakopjot Māriņkalna ciema teritoriju.

Aicinām novada iedzīvotājus izvēlēties kādu no talku vietām un piedalīties.

Precīzāku informāciju par izvēlēto talku varat uzzināt, sazinoties ar tās atbildīgo personu – to varēsiet noskaidrot Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv, Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, kā arī afišās.

Maisus talciniekiem nodrošinās Lielās Talkas organizatori, par cimdiem, piemērotu apģērbu un apaviem gan jāparūpējas pašiem!

Vietējās ziņas