Apes dome nosaka limitus

Lai novērstu interešu konfliktu iespēju, Apes novada dome pieņēma noteikumus par kārtību, kādā amatpersonas var izmantot pašvaldības īpašumu un finanšu resursus.

Domes īpašumā esošos transporta līdzekļus var piešķirt lietošanā pašvaldības amatpersonām ar domes lēmumu vai priekšsēdētāja rīkojumu, nosakot lietotāja tiesības, pienākumus un atbildību. Katru gadu, apstiprinot domes budžetu, nosaka maksimālā nobraukuma normas. Ja tās pārsniedz, novada domei ir jāatlīdzina degvielas izmaksas par katru kilometru, kas pārsniedz normu. Darbinieki, kuriem transports ir nodots individuālā lietošanā, kā arī citi mašīnu var izmantot darba vajadzībām: komandējumiem, semināru un sanāksmju apmeklējumiem, kā arī citiem braucieniem, kas saistīti ar pienākumu pildīšanu. Atsevišķos gadījumos individuālā lietošanā nodotos transporta līdzekļus var izmantot arī braucieniem no darba uz māju un atpakaļ.

Ja darba pienākumu veikšanai nav iespējams iedalīt domes transportu, tad ir tiesības izmantot personisko automašīnu, iepriekš par to vienojoties. Tad tiek slēgts patapinājuma līgums par bezatlīdzības lietošanu, nosakot termiņu. Dome atlīdzina braucienu laikā patērētās degvielas un stāvvietu izmaksas, kā arī mašīnas uzturēšanas izdevumus – 5 santīmus par katru nobraukto kilometru darba vajadzībām.

Arī domes mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā darbiniekiem, kuri pienākumus veic ārpus darba telpām. Viņiem ir jāsedz 20 procenti no sarunu, īsziņu izmaksām, kas tiek ieturēti no algas. Turklāt telefonam ir noteikts izmaksu limits. Ja darbinieks ir pārsniedzis limitu, tad pārtērētā summa ir jāatlīdzina domei. Savukārt darbiniekiem, kuri izmanto savus personiskos telefonus darba jautājumu kārtošanai, tiek atlīdzinātas sarunu izmaksas atbilstoši limitam.

Vietējās ziņas