Atlīdzinās braukšanas izdevumus

Pirmo reizi ir izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība segs braukšanas izdevumus skolēniem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs.

Būs spēkā no septembra

Noteikumi attiecas uz skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novadā. Noteikumus vēl saskaņos ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, tie stāsies spēkā šā gada 1.septembrī un novērsīs pašreiz pastāvošo sistēmu, ka atsevišķām pašvaldībām ir ļoti lieli savstarpējie norēķini par bērniem, kas nemācās sava novada skolās.

1.līdz 9.klases Alūksnes novada skolēniem, kuri mācās sava novada vispārējās pamatizglītības iestādēs, kas neatrodas pilsētā, un kuriem nepieciešama atšķirīga izglītības programma nekā viņa dzīvesvietā deklarētajā izglītības iestādē, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 procentu apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā, ja tie izmanto sabiedrisko transportu. Ja skolēns mācību procesa laikā uzturas internātā un pašvaldība apmaksā internāta pakalpojumus, tad kompensē braukšanas izdevumus nedēļas pirmajā un pēdējā mācību dienā uz un no izglītības iestādes. Tas pats attiecas uz 10.līdz 12.klases skolēniem, tikai viņiem izdevumus kompensēs 50 procentu apmērā.

Savukārt 1.līdz 9.klases skolēniem, kuri izglītības pakalpojumus saņem ārpus Alūksnes novada administratīvās teritorijas, pašvaldība braukšanas izdevumus nesegs.

Kompensēs arī personīgā transporta izdevumus

Ārpus Alūksnes pilsētas teritorijas dzīvojošajiem 1.līdz 9.klašu skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju, ja skolēna vecāki veic skolēna pārvadājumus Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, izmantojot personīgo transportu maršrutos, kur sabiedriskais transports nekursē vai nekursē atbilstošajos laikos un attālums līdz tuvākajai skolai vai sabiedriskā transporta pieturai ir ne mazāks par trīs kilometriem. Šādos gadījumos kompensācijas apmērs noteikts 0,04 lati par kilometru. Ja ar personīgo transportu šādos gadījumos vecāki ved 10.līdz 12.klases skolēnu, tad kompensācijas apmērs ir mazāks – 0,02 lati par kilometru. Toties 10.līdz 12.klases skolēni saņems kompensāciju 50 procentu apmērā par braukšanas izdevumiem uz cita novada izglītības iestādi, ja Alūksnes novada skolās šādas izglītības programmas nepiedāvās.

Noteikumos atrunāta arī braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība. Vietējās reģionālās nozīmes maršrutos paredzēta talonu sistēma, bet starppilsētu maršrutos – biļešu sistēma. Lai saņemtu kompensāciju, skolēnu vecākiem būs jāvēršas attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Alūksnes pilsētā.

Vietējās ziņas