Autoceļa Ziemeri-Alsviķi posmu nodos Alūksnes pašvaldības īpašumā, Māriņkalna apvedceļu - valsts īpašumā

Valdība 16.septembrī nolēma Alūksnes novada pašvaldības īpašumā nodot zemes vienību un uz tās izbūvēto inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa Ziemeri-Alsviķi posmu Ziemera pagastā. Par to informē aģentūra "Leta".

Satiksmes ministrijā skaidro, ka pašvaldība, pārņemot īpašumā minēto valsts autoceļu posmu, varēs Alūksnes novada pašvaldības teritorijā esošo autoceļu uzturēšanā un būvniecības plānošanā piesaistīt tiem nepieciešamo finansējumu, tostarp normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts pamatbudžeta programmas "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammas "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)" līdzekļiem, nepieprasot papildu līdzekļus no valsts budžeta.

Ministrija norāda, ka nekustamā īpašuma nodošana Alūksnes novada pašvaldībai nodrošinās pašvaldības tiesības ieguldīt pašvaldības budžeta līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanā, veicinot pašvaldības autonomās funkcijas izpildi - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Aģentūra "Leta" informē, ka vienlaikus valdība šodien nolēma Alūksnes novada pašvaldības īpašumu - Māriņkalna apvedceļu - pārņemt valsts īpašumā. Šis īpašums tiks izmantots valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai.

Satiksmes ministrijā skaidro, ka Alūksnes novada pašvaldības ceļš 0,36 kilometru kopgarumā nodrošina Ziemera pagasta apdzīvotas vietas - Māriņkalna ciema - apbraukšanu un ir īsākais posms, kas savieno valsts vietējo autoceļu Ziemeri-Alsviķi ar valsts vietējo autoceļu Lucka-Alūksne. Pēc Alūksnes novada pašvaldības ceļa pārņemšanas valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā tas tiks iekļauts autoceļa Alsviķi-Ziemeri maršrutā.

Vietējās ziņas