Autoservisu pēdējā iespēja novērst pārkāpumus saimnieciskajā darbībā   1


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, regulāri veicot nodokļu nemaksāšanas risku izvērtējumu, ir konstatēts, ka tieši automobiļu apkopes un remonta nozarē ir augsts nodokļu nemaksāšanas riska īpatsvars. Tādēļ nodokļu disciplīnas uzlabošanai automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem VID ir noteicis divu taksācijas mēnešu nogaidīšanas periodu – jūliju un augustu. To laikā nodokļu maksātājiem tiek dota iespēja pašiem novērst pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā. Pretējā gadījumā VID uzsāks vērienīgus preventīvos un represīvos pasākumus automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem.
 
VID ēnu ekonomikas apkarošanā kā vienu no prioritārajām nozarēm ir noteicis automobiļu apkopes un remonta nozari. Attiecīgi VID šajā nozarē strādājošiem nodokļu maksātājiem pievērsīs īpaši pastiprinātu uzmanību, kas nozīmē, ka tieši šīs nozares nodokļu maksātājiem nodokļu nemaksāšanas risku konstatēšanas gadījumā vispirms tiks veikti preventīvie nodokļu administrēšanas pasākumi un nepieciešamības gadījumā arī nodokļu kontroles pasākumi.
Nepieciešamības gadījumā šajā procesā tiks iesaistīta arī biedrība „Auto Asociācija”, ar kuru VID ir noslēgta vienošanās par sadarbību, lai kopīgi veicinātu godīgu komercdarbības vidi automobiļu apkopes un remonta nozarē.
 
VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Mēs aicinām nodokļu maksātājus nenoliegt acīm redzamo – ka to deklarētie nodokļu maksājumi neatbilst to darbības ekonomiskajai būtībai un reālajam apmēram, un ir mazāki nekā tiem būtu jābūt, kā arī pašiem labprātīgi aprēķināt un veikt nodokļu nomaksu pilnā apmērā. Mūsu mērķis ir panākt, lai nodokļu maksātāji paši izvēlas savu saimniecisko darbību organizēt uz godprātīgas konkurences pamatiem attiecībā pret citiem savas nozares dalībniekiem un kļūt par godprātīgiem nodokļu maksātājiem, godīgiem un atbildīgiem darba devējiem pret saviem nodarbinātajiem un visas valsts iedzīvotājiem!”
 
Pašreizējās situācijas raksturojums
VID regulāri veiktie nodokļu nemaksāšanas risku izvērtējumi liecina, ka tieši automobiļu apkopes un remonta nozarē ir vērojams augsts nodokļu nenomaksas risks. Šiem nodokļu maksātājiem tiek konstatēti riski, kas norāda ne tikai uz algu izmaksu „aploksnēs”, bet arī uz faktisko ieņēmumu neuzrādīšanu pilnā apmērā un to iespējamo slēpšanu, tādējādi notiek ne tikai izvairīšanās no nodokļu nomaksas, bet tiek kropļota godīga konkurence un veselīga uzņēmējdarbības vide kopumā.
Veicot automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju sniegto datu par nodarbināto darba samaksu, profesijām un nostrādāto stundu skaitu analīzi, VID ir identificējis būtiskus “aplokšņu” algu izmaksas riska indikatorus. Tā piemēram, vidējā mēneša darba samaksa nozarē 2014.gada martā bija 324 EUR, kas ir par 55,6 % mazāka nekā vidējā darba samaksa valstī, nozarei atbilstošajās pamatprofesijās nodarbināto stundas tarifa likme būtiski atšķiras no attiecīgās profesijas vidējās stundas tarifa likmes nozarē. Saskaņā ar VID rīcībā esošajiem datiem autoatslēdznieka profesijas vidējā stundas tarifa likme nozarē ir 2,60 EUR, bet zemākā stunda tarifa likme nepārsniedz 0,85 EUR. Savukārt uzņēmumos, kuru vidējā mēneša darba samaksa 2013.gadā pārsniedz valstī vidējo darba samaksu, autoatslēdznieka profesijas vidējā stundas tarifa likme ir 5,60 EUR. Šis rādītājs uzskatāmi liecina par lielo „aplokšņu” algu īpatsvaru šajā nozarē. Turklāt vērojams augsts nepilnu darba laiku nodarbināto darbinieku īpatsvars, piemēram, atsevišķos uzņēmumos visi pamatprofesijās nodarbinātie strādā nepilnu darba laiku.
Uz nodokļu nemaksāšanas riskiem norāda arī automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju samērā zemie PVN maksājumi valsts budžetā, kas liecina par faktisko ieņēmumu slēpšanu vai neuzrādīšanu pilnā apmērā, bet izmaksu atzīšanu pilnā apmērā vai pat nepamatotu to palielināšanu. Šo faktu apstiprina arī automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju gada pārskatu datu analīze, saskaņā ar kuru lielākā daļa nodokļu maksātāju vairākus gadus pēc kārtas strādā ar zaudējumiem. Faktisko saimnieciskās darbības ieņēmumu neuzrādīšana un nepamatota izmaksu palielināšana norāda uz iespējamo „melnās naudas” apgrozījumu automobiļu apkopes un remonta nozarē. Attiecīgi šī „melnā nauda” var tikt izmantota kā ēnu ekonomikas finansēšanas avots, t.sk. arī „aplokšņu” algu izmaksai, personu neoficiālai nodarbināšanai.
Automobiļu apkopes un remonta nozarē darbojas liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu, kuriem atbilstoši ēnu ekonomikas pētījumu datiem ir raksturīga lielāka tolerance attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas un iesaistīšanos ēnu ekonomikā.
Gan šis, gan citu nozaru analītiskie apskati ir pieejami VID mājaslapas sadaļā Noderīgi/Analītiskie nozaru apskati.
 
Ņemot to vērā, VID šajā nozarē strādājošiem nodokļu maksātājiem pievērsīs īpaši pastiprinātu uzmanību un aicina šī gada jūlija un augusta laikā pašiem novērst pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā. VID arī atgādina, ka nodokļu maksātajiem ir iespēja izmantot savas likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktās tiesības un precizēt datus arī jau iesniegtajās deklarācijās par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
 
VID aicina arī fiziskas personas legalizēt un reģistrēt saimniecisko darbību
VID seko arī fizisko personu veiktajai darbībai un veic pasākumus nereģistrētas saimnieciskās darbības ierobežošanai. VID aicina fiziskās personas, kuras nodarbojas ar automobiļu apkopi un remontu un šobrīd nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību, to nekavējoties izdarīt, tādējādi nodrošinot sev valsts sociālās garantijas un vienlaikus godprātīgi pildot savas saistības pret sabiedrību un valsti kopumā.
Ja persona pēc VID aicinājuma nereģistrē saimniecisko darbību, tiek piemērota administratīvā atbildība par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, piemērojot naudas sodu no 210 līdz 350 EUR.
VID vērš uzmanību, ka personai, kura nereģistrējas kā nodokļu maksātājs un neiesniedz nodokļu deklarācijas par periodu, kurā tika veikta saimnieciskā darbība, VID veic auditu un no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam, aprēķina un piedzen nodokli, ar to saistīto nokavējuma naudu un soda naudu 100 procentu apmērā.  
VID plānotie uzraudzības un kontroles pasākumi
Gadījumā, ja tomēr šajā nozarē strādājošo nodokļu maksātāju par jūliju un augustu iesniegtās deklarācijas un pārskati neliecinās par nodokļu saistību izpildes līmeņa uzlabošanos, faktisko saimnieciskās darbības ieņēmumu uzrādīšanu pilnos apjomos un „aplokšņu” algu samazināšanos, VID uzsāks vērienīgu preventīvo un represīvo pasākumu kopumu automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem.
Ja norādītajā laikā nebūs vērojami uzlabojumi automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju iesniegtajās nodokļu deklarācijās un pārskatos, VID veiks atbilstošus nodokļu administrēšanas pasākumus, kuru laikā nodokļu maksātājiem vēl būs iespēja paskaidrot un iesniegt objektīvus pierādījumus un brīvprātīgi paaugstināt savu nodokļu saistību izpildes līmeni, tas ir, labot jau iesniegtās deklarācijas un veikt papildus nodokļu maksājumus valsts budžetā bez papildus soda sankcijām.
Savukārt, ja komersants nevarēs sniegt objektīvus pierādījumus un netiks sasniegts vēlamais rezultāts automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju rīcībā attiecībā uz nodokļu saistību brīvprātīgu izpildi, VID pret šādiem nodokļu maksātājiem vērsīsies ar represīviem kontroles pasākumiem. Tās būs gan novērošanas un tematiskās pārbaudes, kuru sekas jau ir iespējamie administratīvie sodi, kā arī nodokļu auditi gan komersantam pašam, gan komersanta darbībā iesaistītajām fiziskajām personām. To rezultātā nodokļu maksātājiem var tikt papildus aprēķināti ne tikai nesamaksātie nodokļi, bet arī soda nauda. Kā galējais līdzeklis var tikt veikti arī saimniecisko darbību ierobežojošie pasākumi, piemēram, izslēgšana no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšana, administratīvā papildu soda – amatpersonai atņemšana ieņemt noteiktos amatus - piemērošana un citi.
 
 
VID ir izvērtējis visus šis nozares komersantus un rūpīgi, ilglaicīgi veiks monitoringu tiem komersantiem, kuri pēc VID rīcībā esošās informācijas neveic godprātīgu nodokļu nomaksu pilnā apmērā. VID arī aicina iedzīvotājus informēt par nelegāli strādājošiem, nereģistrētiem automobiļu remonta servisiem, zvanot uz VID diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80009070 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].


Komentāri 1

Aaa

Šajā valstī katrs dzīvo kā māk, jo savādāk nevar

pirms 6 gadiem, 2014.07.05 00:18

Vietējās ziņas