Beidzot apstiprina Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu

 Alūksnes novada dome februāra sēdē apstiprināja nolikumu par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, par ko vairākus gadus notika kaismīgas diskusijas starp makšķerniekiem un Alūksnes novada domes deputātiem. Publicējam pilno noteikumu tekstu un rosionām portāla apmeklētājus diskusijai par nolikuma saturu.


   I. Vispārīgie jautājumi


1. Alūksnes ezers atrodas Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
2. Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.799) 5.1.apakšpunktu, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai.
3. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi), pamatojoties uz nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” 2017.gadā izstrādātajiem Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Alūksnes ezeram.
4. Licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā organizē Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA” (turpmāk tekstā organizētājs) saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums”. PA „ALJA” adrese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, reģistrācijas kods 90010446069, kontakttālruņi: +371 26389199, +371 28301207, e-pasta adrese: [email protected].

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Makšķerēšana Alūksnes ezerā notiek saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, ievērojot šādas atkāpes un papildus prasības:
5.1. vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt:
5.1.1. trīs līdakas:
5.1.1.1. garumā no 50 – 70 cm;
5.1.1.2. ne vairāk kā vienu garumā no 100 cm.
5.1.2. trīs zandartus;
5.1.3. ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem ne vairāk kā trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm;
5.1.4. citu sugu zivis, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.
5.2. aizliegta velcēšana no 10. maija līdz 30. jūnijam, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas. Par velcēšanu uzskatāma mākslīgas vai dabīgas ēsmas vilkšana aiz ūdens transportlīdzekļa, kurš pārvietojas izmantojot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai muskuļu spēku;
5.3. aizliegts makšķerēšanai par ēsmu izmantot dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam;
5.4. makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 10.maija līdz 31.decembrim;
5.5. aizliegts atrasties ar ūdens transportlīdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta;
5.6. aizliegts makšķerēt Alūksnes ezera iekšezerā* no laipas Nr.1, Nr.2 un Nr.3 un 200 m rādiusā Alūksnes ezerā Alūksnes upes iztekas rajonā, kā arī Alūksnes upē līdz aizsprostam (hidrotehniskajai būvei), skatīt 5. pielikumu;
5.7. diennakts tumšajā laikā no 1.maija līdz 31.oktobrim visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns);
5.8. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.
*Alūksnes ezera iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes Muižas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

III. Licenču veidi un maksa par licencēm

6. Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā atļauta tikai iegādājoties vai saņemot kādu no šādām makšķerēšanas licencēm (licenču paraugus skatīt 2. pielikumā):
6.1. vienas dienas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, – cena 3,00 EUR;
6.2. vienas dienas licence līdaku makšķerēšanai maijā – cena 10,00 EUR;
6.3. mēneša licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, – cena 15,00 EUR;
6.4. mēneša licence par samazinātu maksu, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā,– cena 10,00 EUR;
6.5. mēneša licence par samazinātu maksu, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā,– cena 5,00 EUR;
6.6. bērnu un pusaudžu gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā;
6.7. gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta.
7. Vienam makšķerniekam vienlaicīgi atļauts izmantot viena veida makšķerēšanas licenci.
8. Vienas dienas licenču darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.
9. Makšķerējot maijā paturēt lomā līdaku (-as) ir tiesības tikai personai, kurai makšķerēšanas laikā ir klāt derīga vienas dienas licence līdaku makšķerēšanai maijam. Pārējo sugu zivis šīs licences īpašniekam atļauts lomā uzglabāt un paturēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem un šo nolikumu.

IV. Makšķerēšanas bezmaksas un par samazinātu maksu licenču piemērošana

10. Bērnu un pusaudžu gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licenci, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, ir tiesīgi saņemt bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem.
11. Gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta ir tiesīga saņemt ikviena persona.
12. Mēneša licenci par samazinātu maksu ir tiesīgas saņemt:
12.1. personas no 16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Alūksnes novadā ir ilgāka par trīs gadiem – cena 10,00 EUR;
12.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētās personas un Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi – cena 5,00 EUR.
13. Šī Nolikuma 10. un 12.punktā minētām personām, makšķerējot Alūksnes ezerā, jābūt dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides atbilstoši personas statusam:
13.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem – dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība;
13.2. personas no 16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Alūksnes novadā ir ilgāka par trīs gadiem – izziņa par personas dzīves vietas deklarāciju Alūksnes novadā ilgāk par trīs gadiem un dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība;
13.3. personas, kuras vecākas par 65 gadiem – pase vai personas apliecība;
13.4. politiski represētās personas - politiski represētās personas apliecība;
13.5. personas ar invaliditāti - invaliditātes apliecība;
13.6. Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki - īpašumtiesību apliecinošs dokuments un pase vai personas apliecība;
13.7. Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieku ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) – īpašumtiesību apliecinošs dokuments, dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

14. Licencē (paraugi 2.pielikumā) tiek uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja (turpmāk – organizētājs) nosaukums, licences veids, makšķerēšanas vieta, kārtas numurs, cena, licences derīguma termiņš, izsniegšanas datums, zīmogs, licences saņēmēja personas dati un paraksts.
15. Licences īpašnieka personas datus un makšķerēšanas laiku vai termiņus licencē ieraksta tās izsniedzējs (licence bez tajā ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez makšķerēšanas laika (termiņa) norādes uzskatāma par nederīgu).
16. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:
16.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autentificējoties ar internetbankas paroli vai elektronisko parakstu);
16.2. e-pasta adrese;
16.3. licences derīguma termiņš;
16.4. licences veids;
16.5. licences cena;
16.6. ūdenstilpes nosaukums.

    VI. Makšķerēšanas licenču realizācija

17. Licences var iegādāties:
17.1. PA „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00, tālr. +371 26389199, +371 28301207;
17.2. interneta vietnes www.epakalpojumi.lv sadaļā “e-Loms”, izņemot licences par samazinātu maksu;
17.3. interneta vietnē www.manacope.lv un mobilā lietotnē ”Mana Cope”, izņemot licences par samazinātu maksu;
17.4. DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, strādā visu diennakti, izņemot licences par samazinātu maksu.
18. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju plašsaziņas līdzekļos un/vai sociālajos tīklos.
19. Gada bezmaksas licences un mēneša licences par samazinātu maksu, kuras uzskaitītas šī nolikuma 6.punktā, var saņemt vai iegādāties tikai PA „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba laikā, tālr. +371 26389199, +371 28301207.
20. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem netiek atgriezta.

VII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

21. 20% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas PA „ALJA” reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
22. PA „ALJA” rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.
VIII. Makšķernieku lomu uzskaite

23. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (ja to paredzēts paturēt lomā), bet pārējos gadījumos – dienas beigās, obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:
23.1. vienas dienas licencēs un vienas dienas licencēs līdaku makšķerēšanai maijam – licences otrā pusē norādītajā tabulā;
23.2. mēneša licencēs, mēneša licencēs par samazinātu maksu, gada bezmaksas licencēs un gada bezmaksas licencēs makšķerēšanai no krasta – lomu uzskaites tabulā, atbilstoši licences otrā pusē norādītajam;
23.3. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādātajām licencēm – šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”.
24. Vienas dienas licenču un vienas dienas līdaku makšķerēšanas licenču maijam īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, bet mēneša licenču, mēneša licenču par samazinātu maksu, gada bezmaksas licenču un gada bezmaksas licenču makšķerēšanai no krasta īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences kopā ar lomu uzskaites tabulām (3. pielikums), tās iesniedzot licenču iegādes vietās vai arī nosūtot pa pastu uz PA „ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected], ievērojot šādus termiņus:
24.1. visas vienas dienas licences un vienas dienas licences līdaku makšķerēšanai maijam – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas;
24.2. mēneša licences, mēneša licences par samazinātu maksu, gada bezmaksas licences un gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma.
25. Organizētājs licences ar lomu uzskaites pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.
26. Vienas dienas licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences 24.1. punktā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
27. Mēneša, gada, gada bezmaksas un gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences 24.2. punktā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
28. Personām, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības par Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un Noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos pārkāpšanu Alūksnes ezerā vai šī nolikuma pārkāpšanu (izņemot šī nolikuma 23.punktā minēto pārkāpumu), izsniegtā makšķerēšanas licence tiek anulēta, licences vērtība netiek atgriezta, un šīm personām tiek liegta iespēja iegādāties jaunu makšķerēšanas licenci līdz piemērotā administratīvā soda izciešanai.

    IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

29. Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aktuāliem jautājumiem un jaunumiem, ievietojot informāciju saistībā ar licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezera mājaslapā www.aluksnesezers.lv, novada mājaslapā www.aluksne.lv un laikrakstos.
30. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17., 18. un 19. punktu.
31. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
32. Reģistrēt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā.
33. Nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 21. un 22.punktam.
34. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti šī nolikuma VIII. sadaļā noteiktajā kārtībā.
35. Uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope”  pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.
36. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, uzraudzības un zivju krājumu papildināšanas pasākumos.
37. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu.
38. Organizētāja nozīmētai atbildīgajai personai, kas ieguvusi Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai Alūksnes novada pašvaldības pilnvarotās amatpersonas statusu, piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šajā nolikumā (6. pielikums) paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.
39. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā daļu naudas līdzekļu, kas iegūta realizējot makšķerēšanas licences, šī nolikuma 21.punktā noteiktajā apjomā un termiņos.
40. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Alūksnes ezeram.
41. Sniegt makšķerniekiem šādus PA „ALJA” pakalpojumus:
41.1.ūdens transportlīdzekļu reģistrācijas kontroli un kustības organizāciju;
41.2. mehānisko transportlīdzekļu kustības organizāciju uz Alūksnes ezera ledus;
41.3. Alūksnes ezera, ezera salu un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu, tai skaitā atpūtas vietu organizāciju;
41.4. sporta, ūdenssporta un atpūtas pasākumu organizāciju Alūksnes ezerā.

    X. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības

42. Makšķerniekiem jāievēro Alūksnes novada domes saistošie noteikumi, kas reglamentē sabiedrisko kārtību.
43. Kontrolējošās institūcijas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.

    XI. Licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanas kontrole

44. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu Alūksnes ezerā veic:
44.1. Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki;
44.2. Alūksnes novada domes pilnvarotās amatpersonas, kā arī citas institūcijas, atbilstoši Zvejniecības likuma 18.pantam.
45. Šī nolikuma 44.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētajai makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā arī pārbaudīt makšķernieku lomu, izmantotos makšķerēšanas rīkus Alūksnes ezerā un tā tiešā tuvumā, tajā skaitā laivu mājas (laivu garāžas Alūksnes ezera iekšezerā*), kā arī veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
*Alūksnes ezera iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes Muižas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

    XII. Nolikuma darbības laiks

46. Licencētās makšķerēšanas nolikums, pēc tā saskaņošanas kā to paredz normatīvie akti, un apstiprināšanas ar Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā 2020.gada 1.maijā.
47. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2016. gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr. 24/2016 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

    XIII. Nolikuma pielikumi

48. Licenču veidi un maksa par licencēm (1. pielikums).
49. Makšķerēšanas licenču paraugi (2. pielikums).
50. Lomu uzskaites tabulas paraugs (3. pielikums).
51. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (4. pielikums).
52. Alūksnes ezera akvatorijas zonējuma kartes (5. pielikums).
53. Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un aizsardzībai (6. pielikums).Avots: Alūksnes novada pašvaldība


Vietējās ziņas