Gaujienā attīsta ūdenssaimniecību

Līdz mēneša beigām Gaujienā plānots pabeigt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību. Līdz ar šo darbu beigšanu punkts tiks pielikts vienam no diviem projektā “Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ieplānotajiem pasākumiem.

 Apes novada domes Gaujienas pagasta pārvaldes projektu vadītāja Inese Muceniece atgādina, ka pie pagasta ūdenssaimniecības attīstības tiek strādāts jau vairākus gadus, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti. Šīs rūpes saistītas arī ar to, ka daļa pagasta, tajā skaitā Gaujienas ciema, teritorijas iekļaujas aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, kas tam liek pievērst sevišķi lielu uzmanību.

Veidos vienotu sistēmu
Šobrīd Gaujienā ir divas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas savu laiku jau nokalpojušas. “Gads, divi, un tās būs beigtas,” situācijas nopietnību raksturo I.Muceniece.

Sevišķi lielas bažas saistītas ar Gaujienas internātpamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Tā atrodas tikai dažus metrus no Gaujas – vietā, kas ir viena no iespējami applūstošajām teritorijām, tomēr laikā, kad šī iekārta būvēta, tam uzmanība nav pievērsta.

Rezultātā nolemts būvēt jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kas būtu jaudīgāka, videi nekaitīgāka un kuras darbības zona aptvertu visu Gaujienas ciemu. Jaunās attīrīšanas iekārtas būvniecība izmaksās 114 702, 42 latus (bez PVN), no kuriem 85 procenti ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 10 procenti valsts finansējums, 5 procenti – pašvaldības finansējums.

Turpinās ar kanalizācijas tīkliem

Otrs projekta pasākums saistīts ar ūdens kvalitātes uzlabošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi. Gaujienas pagasta pārvaldes Komunālās daļas vadītājs Dominiks Grizāns klāsta, ka Gaujienas ciema ūdens un kanalizācijas sistēma būvēta pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā. Sava vecuma dēļ caurules bieži plīst, pazeminot ūdens kvalitāti, radot lielus ūdens resursu zudumus un līdz ar to – liekus materiālos ieguldījumus. Tāpat trūkst ūdensapgādes sistēmas shematiskā plāna, kas palīdzētu savlaicīgāk atklāt bojājumus. Šīs problēmas plānots atrisināt, īstenojot otru projekta pasākumu. D.Grizāns informē, ka nupat beidzies konkurss par šo darbu veicējiem. Pieteikušies seši pretendenti, pie kuru piedāvājumu vērtēšanas šobrīd tiek strādāts.

Vietējās ziņas