Izvērtē dzīvi Vidzemē un izsaki savu viedokli

Līdz šī gada 4. martam projekta "PoliRural" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā Santa Niedola aicina piedalīties aptaujā ikvienu, kas dzīvo vai darbojas Vidzemes reģionā. Aptaujas mērķis ir izzināt galvenos faktorus, kas raksturo Vidzemes reģiona pievilcību un konstatēt  galvenās problēmas, ar ko vidzemnieki saskaras. Izsaki viedokli saitē: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AREISurvey2020

Novērtēt pašreizējo situāciju
Katrs izteiktais viedoklis palīdzēs novērtēt pašreizējo situāciju un izstrādāt priekšlikumus Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmai (2021 – 2027), kā arī viedoklis būs svarīgs turpmākās lauku attīstības politikas pilnveidošanai.

“Plānošanas procesā sabiedrības iesaiste un līdzdalība ir nozīmīga, lai sagatavotu uz ieinteresēto pušu un iedzīvotāju vajadzībām balstītu dokumentu. Ar šo aptauju vēlamies apzināt esošās vajadzības un problēmas, ar ko saskaras Vidzemes reģionā dzīvojošie un ikdienā strādājošie. Dokumentu mērķiem ir jāizriet no sabiedrības vajadzībām, tāpēc ir svarīgs dažādu grupu paustais viedoklis,” uzsver Ieva Kalniņa, Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā.

Viedokli var izteikt ikviens
Aicinām aptaujā piedalīties iedzīvotājus, potenciālos (tie, kas plāno pārcelties uz Vidzemes reģionu vai uzsākt uzņēmējdarbību) un jau esošos jaunienācējus, lauksaimniekus, uzņēmējus, pašnodarbinātās personas, kvalificētu un konkurētspējīgu profesiju pārstāvjus, pētniecības vai akadēmisko institūciju pārstāvjus, dažādu nozaru ekspertus, pašvaldību pārstāvjus un politikas veidotājus, kā ar citus interesentus ar vēlmi izteikt viedokli par Vidzemes reģionu.

Nozīmīgi jautājumi
Aptaujā iekļauti nozīmīgākie jautājumu bloki, raksturojot vietas pievilcību -  sabiedriskā transporta un citu pakalpojumu pieejamība, atpūtas un sociālo aktivitāšu iespējas, dzīves apstākļi, dzīves kvalitāte un dzīves līmenis, demogrāfija un cilvēkkapitāls, uzņēmējdarbība, ekonomika un inovāciju iespējas, lauku teritoriju sociālie un kultūras aspekti, vide un bioloģiskā daudzveidība, jaunienācēju loma dzīves vietā.

Aptauja tiek veikta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 programmas projekta “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) ietvaros. “PoliRural” mērķis ir veicināt lauku politikas attīstību, apvienojot lēmumu pieņēmējus, ekspertus un lauku iedzīvotājus, lai labāk izprastu un risinātu reģionālās problēmas. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/  Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā http://www.vidzeme.lv

Vietējās ziņas