Izzinās iedzīvotāju domas

Alūksnes novada domes februāra sēdē deputāti tomēr nolēma uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas izstrādi, jo šis jautājums tika atlikts jau divās sēdēs.

Attīstības programmu izstrādās līdz rudenim. Tas būs novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības prioritāšu atspoguļojums turpmākajiem septiņiem gadiem. Lai to izstrādātu, izveidota apjomīga darba grupa, kuras sastāvā strādās Aivars Fomins, Laimonis Sīpols, Jānis Antons, Valda Zeltiņa, Santa Harjo – Ozoliņa, Evita Aploka, Sanita Eglīte, Kristīne Vimba, Gunta Kupča, Regīna Kalniņa un Dzintars Adlers. To veidojot, ņems vērā arī iepriekš izstrādātos Alūksnes pilsētas un novada pagastu plānošanas dokumentus, jau sāktos un plānotos infrastruktūras projektus, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu. Programmas izstrādē pašvaldība aicina piedalīties arī iedzīvotājus, atbildot uz dažādiem aptaujas jautājumiem līdz 24.martam. Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Alūksnes novada iespējamo attīstību, problēmām un to risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus novada attīstības programmas izstrādei. Pagastos iedzīvotāju aptaujas anketas var saņemt un aizpildīt pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, Alūksnē - Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, pilsētas bibliotēkā, Sociālajā dienestā un Tūrisma informācijas centrā. Atbildēt uz anketas jautājumiem iespējams arī elektroniski novada pašvaldības mājas lapā “www.aluksne.lv”. Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un par tiem informēs arī iedzīvotājus.

Vietējās ziņas