Kapsētās – vienoti noteikumi 1

Visbargāk sodīs par bēru ceremonijas traucēšanu un vandālismu kapsētās
Alūksnes novada domes jūnija sēdē apstiprināja noteikumus par novadā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu. Tie paredz, ka, piemēram, interesenti kapavietas varēs arī rezervēt.

Noteikumus skatīja jau iepriekš komitejās un nosūtīja arī izskatīšanai pagastu pārvaldēm, draudzēm, bet ieteikumi vai labojumi netika saņemti. Varēs rezervēt

Jaunie noteikumi attieksies gan uz Alūksnes novada pašvaldības kapsētām, gan reliģisko organizāciju un konfesiju īpašumā vai valdījumā esošajām kapsētām. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka attiecīgās kapavietas uzturētāja pienākums ir nekavējoši izvest no kapiem nojaukto pieminekļu, kapu apmaļu, nožogojumu un to daļu būvgružus. Lai stādītu kokus apbedīšanai ierādītās un paredzētās vietās, zāģētu kokus, krūmus, zarus, jābūt rakstiskam saskaņojumam ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitektu vai pagasta pārvaldes vadītāju.

Noteikumos atrunātas arī kapsētas pārziņa pienākumi. Piemēram, organizēt kapsētu topogrāfisko un kapavietu vēsturisko inventarizāciju, nodrošināt apbedījuma vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību; ierādīt un rezervēt kapavietas; iekasēt maksu par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar kapsētas īpašnieka apstiprinātajiem izcenojumiem - par izziņu izsniegšanu, kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapa rakšanai un apbedījumu kartēšanai, kapavietu rezervēšanu, kapličas izmantošanu un citiem. Maksas pakalpojumu apmēru domei gan būs vēl jāapstiprina. Noteikumi paredz, ka apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs kapsētas apsaimniekotājam maksās maksu par atļauju apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai un citiem apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem.

Noteikumi vēl nav spēkā

Apbedīšanas kārtība paredz, ka kapavietu varēs arī rezervēt, nosakot rezervēšanas laiku un samaksu Alūksnes novada domes apstiprinātajā apmērā. Kapsētas apsaimniekotājs, rakstiski saskaņojot ar kapsētas uzraugu, veido speciālu sektoru kapsētā bezpiederīgo apbedīšanai. Noteikti arī ierādāmo kapavietu izmēri, kapa dziļums un platums. Kapavietu kopšanas noteikumi paredz - ģimenes kapavietas brīvo platību, kuras labiekārtošana (kopšana) gada laikā netiek veikta, pēc brīdinājuma nosūtīšanas var tikt piešķirta citiem.

Kapavieta, kas netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu līdz 15.augustam sastādīs kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja izveidotās komisijas aktu par nesakoptām kapavietām. Kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs pēc trīs gadiem nolīdzināt neuzraudzīto kapu kopiņu, iepriekš par to paziņojot kapavietas uzturētājam, ja viņš ir atrodams. Savukārt virsapbedījumus kapavietās var izdarīt pēc 20 gadiem kopš pēdējā apbedījuma.

Par noteikumu pārkāpšanu paredzēti arī naudas sodi no 20 līdz 250 latiem, bet visbargāk sodīs par bēru ceremonijas traucēšanu, kapličas, kapsētu aprīkojuma un stādījumu bojāšanu - no 50 līdz 250 latiem. Jaunie noteikumi stāsies spēkā, kad būs nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, publicēti "Latvijas Vēstnesī" un "Alūksnes Novada Vēstīs".

Komentāri 1

cilvēks

Bet kādi ir pienākumi kapu uzraugam?? Rakstīti tikai viņa tiesības... Vai iekļaujas pienākumos arī kā visur pilsētā zāles pļaušana, citi kapi ir pilnīgi ieauguši zālē (tie, kuri ir pašās malās)

pirms 10 gadiem, 2010.06.27 09:14

Vietējās ziņas