Krīzes situācijā aicinām vērsties pēc palīdzības Sociālo lietu pārvaldē

Ņemot vērā COVID-19 izraisītās sekas ekonomikā un nodarbinātībā, iedzīvotājiem var rasties nepieciešamība vērsties pašvaldībā pēc palīdzības pamatvajadzību nodrošināšanai. Esam apkopojuši informāciju par būtiskākajām sociālās palīdzības iespējām, kuru saņemšanai aicinām vērsties Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē. Informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Pabalsts krīzes situācijā

Ja ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās beigām, var piešķirt pabalstu krīzes situācijā.

Šo pabalstu personai vai ģimenei piešķir tādā apmērā, lai tā varētu nodrošināt savas pamatvajadzības, bet ne vairāk kā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Atsevišķos gadījumos, ja persona lūdz piešķirt pabalstu lielākā apmērā, šādu pieprasījumu var izskatīt domes Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā, uz kuras atzinumu pamatojoties, galīgo lēmumu par pabalsta apmēru pieņem Sociālo lietu pārvalde.

Pašvaldība piešķir ģimenei vai personai pabalstu krīzes situācijā, ja ārkārtējās situācijas dēļ tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies. Piemēram, šādās situācijās:


1) persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai dīkstāves pabalsts, pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu u.c.);

2) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no ārvalstīm (ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā, un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai pieprasītu pabalstu, Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, kurā jāapraksta krīzes situācija, un dokumenti, kas apliecina tās rašanos COVID-19 dēļ.

Ja personai ir piešķirts dīkstāves pabalsts, tad pabalstu krīzes situācijā pašvaldība neizmaksā vai samazina attiecīgi par periodu, kurā piešķirts dīkstāves pabalsts.

Personai vai ģimenei, kas savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt ārkārtējās situācijas dēļ un tādēļ tai piešķirts pabalsts krīzes situācijā, saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ārkārtējās situācijas laikā un 1 mēnesi pēc tās beigām pašvaldība izmaksā papildus 50 EUR par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Šo summu pašvaldībām apmaksās valsts. Minētā piemaksa gan netiek piemērota periodā, kad persona saņem dīkstāves pabalstu un tai ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu.

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Šo pabalstu Alūksnes novadā piešķir Ministru kabineta noteiktajā apmērā - 64,00 EUR.

To piešķir ģimenei vai personai, kura ir atzīta par trūcīgu. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem. Pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, un par laikposmu, kurā attiecīgais statuss noteikts.

Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā, samaksājot pakalpojuma sniedzējam par sniegto pakalpojumu pamatvajadzību nodrošināšanai.

Kad ģimeni vai personu atzīst par trūcīgu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ģimeni vai personu atzīst par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR, kā arī, ja tā atbilst vairākiem citiem kritērijiem - nav noslēgusi uztura līgumu, ir reģistrējusies kā bezdarbnieks, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums (izņēmums ir īpašums, kur persona deklarēta un dzīvo, zemes īpašums līdz 5 ha un tam piederīgas saimniecības ēkas, bērna nekustamais īpašums un naudas uzkrājums bankā, piederošā manta, 1  mehāniskais transportlīdzeklis, kapitāla daļas, no kurām nav ienākumu,  skaidras naudas uzkrājums, kas pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 EUR ģimenei vai personai).

Ja ģimenei vai personai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Sociālo lietu pārvalde izsniedz rakstisku izziņu.

Kad ģimeni vai personu atzīst par maznodrošinātu

Maznodrošinātā statusu piešķir ģimenei vai personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Alūksnes novada teritorijā, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra valstī, šobrīd 258,00 EUR. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lai ģimenei vai personai piešķirtu maznodrošinātā statusu, tai jāatbilst arī iepriekš uzskaitītajiem kritērijiem, kas noteikti, lai ģimeni vai personu atzītu par trūcīgu.

Piešķirot maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, Sociālo lietu pārvalde izsniedz izziņu par atbilstību statusam.

! 2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

!! Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās beigām ģimenei (personai) saglabājas pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Palīdzība no Eiropas Atbalsta fonda

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 EUR uz cilvēku mēnesī, kā arī personām krīzes situācijā, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegtu izziņu, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda palīdzību - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Palīdzības pakas var saņemt:

    1) trūcīga ģimene vai persona - ja ir piešķirts trūcīgā statuss un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR,
    2) maznodrošināta ģimene vai persona – ja ir piešķirts maznodrošinātā statuss un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 242,00 EUR,
    3) ģimene vai persona, kas nonākusi krīzes situācijā – ja ģimene vai persona katastrofas vai citu no tās neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Izziņu par atbilstību kādam no iepriekšminētajiem statusiem izsniedz Sociālo lietu pārvalde. Tās ir derīgas noteiktu laiku. Informāciju par to, cik bieži un kur palīdzības pakas iespējams saņemt Alūksnes novada iedzīvotāji, katra persona saņems Sociālo lietu pārvaldē.

Ja palīdzība nepieciešama pirmo reizi

Ja ģimene vai persona ir nonākusi krīzes situācijā vai tai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, aicinām vērsties Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē.

Šobrīd pārvaldes darbinieki klientus apkalpo attālināti, tādēļ lūdzam sazināties pa tālruni vai e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē pie Sociālo lietu pārvaldes Alūksnē, Lielā Ezera ielā 11, bet pagastu iedzīvotāji – pie pagastu pārvaldēm. Iesniegumu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei var iesniegt arī elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv – “IESNIEGUMS IESTĀDEI”.

Aicinām sazināties ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi par palīdzības saņemšanu: pārvaldes vadītājs Arturs Upīts 64381347, 26323749, pārvaldes vadītāja vietniece Ina Raipule 64335009, 27865635, sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Evita Bondare 64335010, 26357597. Sociālo lietu pārvaldes darbinieku kontaktinformācija vienkopus atrodama šeit: https://aluksne.lv/iestades/spc/SLP.pdf. />

Vietējās ziņas