Valmierā deputāti lemj par atbalstu Administratīvi teritoriālajai reformai

Ceturtdien, 31.oktobrī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un Valmieras novada izveidošanu, ja tiek ņemti vērā šādi nosacījumi – Valmieras novads veidojas, apvienojot esošos Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadus un Valmieras pilsētu, kā arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā Valmieras pilsētai tiek noteikts nacionālas nozīmes attīstības centra statuss.


“Jau šobrīd Valmierai ir cieša sadarbība gan ar tuvākajiem novadiem – Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu –, gan Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadiem. To mēs redzam, vērtējot iedzīvotāju kustību. Valmierā uz darbu ik dienu ierodas liels skaits šajos novados dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji. Līdzīgi tas ir arī ar skolēnu plūsmu. Valmieras vispārizglītojošajās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācās vairāk nekā 35% citu novadu skolēnu. Manuprāt, svarīgi ir uzsvērt, ka arī pēc reformas esošās apdzīvotās teritorijas saglabās savas īpašās tradīcijas, identitāti, kultūras un pakalpojumu pieejamību, visu, ko iedzīvotāji apzinās kā savu piederību konkrētajai vietai. Reformas rezultātā būs iespēja veiksmīgāk plānot sniegtos pakalpojumus, lai tie vienlīdz augstā kvalitātē būtu pieejami ikvienam jaunā novada iedzīvotājam. Pašvaldības funkcijas tiks pilnvērtīgi nodrošinātas visā novada teritorijā. Turklāt šāda sadarbība paplašinās investīciju piesaistes iespējas, novada attīstību, padarot to par aizvien pievilcīgāku vietu iedzīvotājiem, kur dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties. Jaunā novada ilgtspēja būs atkarīga no visu iesaistīto pušu kopīga darba, diskusijām un pieņemtajiem lēmumiem,” skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Lēmuma pieņemšanā ņemti vērā arī Valmieras iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kas apkopoti 2019.gada vasarā. Atbildot uz jautājumu par Administratīvi teritoriālās reformas risinājumu, vairākums respondentu (54% jeb 250) pauda atbalstu modelim, kurā Valmiera ir kopā ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadiem. Kā otrs atbalstītākais teritoriālais risinājums ir Valmiera kopā ar Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadiem, kas saņēmis atbalstu no 32% jeb 151 respondenta.

Valmieras pilsētas pašvaldība saņēmusi arī Rūjienas novada pašvaldības un Naukšēnu novada pašvaldības domes lēmumus, šīm pašvaldībām paužot atbalstu to teritoriju iekļaušanai Valmieras novadā.

Otrs nosacījums, par ko lēma deputāti, ir, ieviešot reformu, noteikt likumā Valmieras pilsētai nacionālas nozīmes attīstības centra statusu, kā tas ir noteikts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, kas ir pamats pilsētas attīstības dokumentu izstrādē un plānošanā.

Valmieras rajons, kurā ietilpa trīs pilsētas – Valmiera, Mazsalaca un Rūjiena –, kā arī Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Rūjienas, Naukšēnu un Mazsalacas novadu teritorijas, kā administratīvā iedalījuma vienība tika izveidots 1949.gadā. 2009.gadā īstenotās reformas rezultātā Valmiera ieguva republikas pilsētas statusu.

Latvijas ziņas