Nosaka dzīvokļa izīrēšanas kārtību

Alūksnes novadā ir apstiprināti saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz – saskaņā ar palīdzības reģistru dzīvojamo telpu piedāvās īrēt reģistrācijas secībā visā Alūksnes novada teritorijā.

Palīdzību sniegs tikai Alūksnes novadā deklarētām un palīdzības reģistrā reģistrētām personām, izņemot gadījumus, kad stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa, māja gājusi bojā, daļēji sagruvusi un personai neatliekami nepieciešama palīdzība.

Iedzīvotājiem tiks sniegta palīdzība, lai izīrētu pašvaldības dzīvojamās telpas, nodrošinātu ar pagaidu dzīvojamo telpu, izīrētu sociālos dzīvokļus un apmainītu izīrēto dzīvojamo telpu pret citu.

Alūksnes novads pirmām kārtām dzīvojamo telpu izīrēs personai, kura dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai; maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī; maznodrošinātiem pensionāriem, invalīdiem vai ģimenei, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, kuri mitinās dzīvošanai nederīgā dzīvojamā telpā; personai, kura audzina bērnu invalīdu ar kustību traucējumiem un dzīvo īrētā dzīvojamā telpā augstāk par pirmo stāvu; personai, kurai tiek pārtraukta pakalpojuma sniegšana ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja tā pašvaldībā dzīvojusi jau pirms tam un nav iespēju atgriezties iepriekšējā dzīves telpā.

Lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumā, personai jāraksta iesniegums, jāuzrāda personu apliecinošus dokuments, jāiesniedz izziņa par maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu un zemesgrāmatas izziņa, ka personai nepieder nekustamais īpašums.
Palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā un izīrēšanā sniedz Alūksnes novada Dzīvokļu komisija. Mēneša laikā, kopš persona vai ģimene sākusi dzīvot jaunajā mītnē, tai jānoslēdz īres līgums ar SIA “Alūksnes nami” vai attiecīgo novada pagasta pārvaldi, jādeklarē tur dzīvesvieta un jāatbrīvo iepriekšējā dzīvojamā telpa.

Vietējās ziņas