Nosaka prasības kapu veidošanai

Apes novadā ir trīs kapsētas - Apes pilsētā divas un Gaujienas evaņģēliski luteriskās draudzes kapsēta. Tām apstiprināti vienoti izveidošanas un uzturēšanas noteikumi. To ievērošanu kontrolē Apes pilsētas daiļdārznieks un Gaujienas draudzes pilnvarota persona.

Nav atļauts braukt vai slēpot
Noteikumos uzsvērts, ka kapsētu apmeklētājiem jāizturas godbijīgi. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētu tikai kopā ar pieaugušajiem. Kapsētās aizliegts ievest dzīvniekus, kā arī pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, motocikliem, mopēdiem un braukt ar automašīnu, izņemto gadījumus, kad ir saņemta atļauja. Kapsētā nedrīkst arī tirgoties bez speciālas atļaujas vai sniegt ar apbedīšanu un kapavietas kopšanu saistītus pakalpojumus, ja tie nav saskaņoti ar apsaimniekotāju. Kategoriski tiek aizliegts ne tikai piegružot kapsētas teritoriju, bērt atkritumus tiem neparedzētās vietās un tos dedzināt, bet arī stādīt kokus apbedīšanai paredzētās vietās.

Kapsētu apsaimniekotāji uzrauga un nodrošina arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem.

Par pakalpojumiem ir jāmaksā
Kapu uzraugu pienākums ir nodrošināt maksas iekasēšanu par pakalpojumiem saskaņā ar apstiprinātajām cenām. Viņa uzdevums ir ierādīt kapavietu – vienvietīgu līdz četrvietīgu, kuru izmēri ir noteikti. Tiek iznomāta kapliča mirušo novietošanai un izvadīšanai.
Kapavietu norobežojošie stādījumi nedrīkst būt augstāki par 60 centimetriem, bet kapavietu norobežojošās apmales – augstākas par 20 centimetriem. Bez atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs ir lielāks par 8 centimetriem. Ģimenes kapa brīvo platību, kura gada laikā nav kopta, pēc ierakstīta brīdinājuma nosūtīšanas var piešķirt citam. Piecus gadus nekoptu kapavietu var nolīdzināt, iepriekš par to paziņojot. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt pēc 20 gadiem, skaitot no pēdējās apbedīšanas. Atsevišķos gadījumos šo laiku var samazināt līdz 15 gadiem. Noteikumu neievērošanas gadījumos fiziskas personas var sodīt ar naudas sodu līdz 50 latiem.

Vietējās ziņas