Nosaka savstarpējos norēķinus

Apes novada domes sēdē apstiprināja izdevumus uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējos norēķinos pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm. Noteiktā mācību maksa vienam audzēknim mēnesī ir atšķirīga.

Maksa par vienu audzēkni ir atšķirīga“Kārtību pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem nosaka Ministru kabineta noteikumi. Agrāk bija arī noteikti šo izmaksu griesti gan skolām, gan pirmsskolas izglītības iestādēm. Kad tos atcēla, radās lielas atšķirības izmaksās. Tagad pašvaldībām ir grūti plānot izdevumus savstarpējiem norēķiniem, jo nevar zināt, kādi tie būs katrā izglītības iestādē,” skaidro Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Dandens.   Pamatojoties uz Apes vidusskolai šim gadam apstiprinātajiem izdevumiem – 80 034 latiem, mācību maksa vienam skolēnam ir noteikta 36,46 lati mēnesī. Gaujienas vidusskolai izdevumi paredzēti 50 144 lati un mācību maksa vienam skolēnam – 32,14 lati mēnesī. Sikšņu pamatskolas izdevumi paredzēti 40 223 lati, mācību maksa – 56,81 lats mēnesī. Trapenes pamatskolas izdevumi – 56 648 lati un mācību maksa – 68,42 lati mēnesī. Noteiktas arī izmaksas par vienu audzēkni pirmsskolas izglītības iestādēs: Apes “Taurenītī” - piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu apmācība  - 73,07 lati, pārējo audzēkņu – 97,51 lats mēnesī, Gaujienas “Vāverītē” - piecgadīgo un sešgadīgo apmācība 65,76 lati, pārējo audzēkņu – 79,18 lati mēnesī.
Ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi“Jo lielāks ir skolēnu skaits, jo mazākas ir izmaksas vienam audzēknim. Tiesa, katrā skolā ir atšķirīgs ne tikai skolēnu, bet arī ēku skaits, to platības un personāls, tāpēc izdevumi šo ēku uzturēšanai ir dažādi,” precizē V.Dandens. Apes novadā tika saglabātas visas vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes. Tomēr tas nenozīmē, ka nav skolēnu, kuri izvēlas mācību iestādi ārpus novada, tāpat Apes novada skolās mācās bērni no apkārtējiem novadiem. Tiek diskutēts, ka nevajadzētu ļaut mācīties citur, ja novada pašvaldība uztur savas skolas. Vai arī tādā gadījumā mācību maksa būtu jāsedz vecākiem. Taču Izglītības likums ļauj brīvi izvēlēties mācību iestādi. “Diemžēl iznāk tā, ka novada pašvaldība maksā dubultā – gan par skolu, gan par savu bērnu izglītošanu citur. Tiesa, noteikti šāda prakse ir atzīstama, ja mācīties nepieciešams izglītības iestādē, kādas nav novadā, piemēram, vājdzirdīgiem bērniem ir speciāla izglītības iestāde Rīgā,” norāda V.Dandens. Viņš atzīst, ka katrs skolēns ir vērtīgs skolai, jo “nauda seko skolēnam”, tādējādi nodrošinot algas pedagogiem.

Vietējās ziņas