Nosaka sociālo dzīvokļu īres kārtību

Apes novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi par sociālo dzīvokļu izīrēšanu. Tagad šie noteikumi ir vienoti visā novada teritorijā, nosakot sociālo dzīvokļu statusu veidošanas un finansēšanas principus, kā arī personas, kuras var īrēt šos dzīvokļus.

“Apē ir deviņi sociālie dzīvokļi. Turklāt šāds statuss dzīvokļiem ir noteikts jau sen. Esam secinājuši, ka labāk ir ierīkot sociālos dzīvokļus, nevis nakts patversmi. Tad katram cilvēkam ir sava dzīvesvieta, par kuru tas ir atbildīgs. Lai arī tas varbūt nav labiekārtots, bet par to var rūpēties. Drīz būs pabeigta rekonstrukcija pirmajai sociālajai mājai “Jaunrozes”, kurā būs iespēja dzīvot deviņiem īrniekiem,” stāsta Apes novada Sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa.

Viņa norāda, ka sociālie dzīvokļi ir arī Gaujienas pagastā, bet tādu pagaidām nav Trapenes un Virešu pagastā. Noteikumi paredz, ka sociālā dzīvokļa statusu nosaka un atceļ novada dome. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību un iespēju īrēt sociālo dzīvokli ir personām vai ģimenēm, kuras ir trūcīgas un sociāli neaizsargātas: bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, kā arī personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir darba nespējīgas invaliditātes dēļ un īrē dzīvokli denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā. Dome ir tiesīga noteikt atvieglotus nosacījumus kādas personas vai ģimenes atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ja stihiskas nelaimes rezultātā viņu dzīvoklis vai māja gājusi bojā vai daļēji sabrukusi.

Sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz 6 mēnešiem saskaņā ar līgumu, ko noslēdz ar apsaimniekotāju – Apes novada domes komunālo nodaļu vai pagasta pārvaldi. To atjauno vēl uz tikpat ilgu laiku, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Līguma darbības laikā īrnieks maksā pusi no pašvaldībā noteiktās īres maksas, bet par komunālajiem pakalpojumiem norēķinās pilnībā.

Vietējās ziņas