Organizē skolu konferenci

Telpu renovācija, apkārtnes labiekārtošana, materiālās bāzes papildināšana un rūpes par bērnu drošību – šādas darbības prioritātes izvirzījuši Alūksnes pilsētas sākumskolas vecāki, pedagogi un audzēkņi, tiekoties vienkopus ik pēc diviem gadiem organizētā skolas konferencē.

Alūksnes pilsētas sākumskolas direktors Dainis Svarups informē, ka kopumā izvirzīti desmit mērķi, pie kuru īstenošanas strādāt laika posmā līdz nākamajai konferencei.

Vēlas lielāku drošību bērniem
Izskanējusi vēlme pēc ciešākas sadarbības ar Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu, piesaistot līdzekļus ar projektiem. Vēl minēta nepieciešamība iegādāties pašiem savu apskaņošanas iekārtu (mikrofonu, skaļruni un tumbas) pasākumiem, rast risinājumu skolas bibliotēkas pārvietošanai uz plašākām telpām, kas ļautu ierīkot lasītavu, izveidot mūsdienīgāku iekšpagalmu, renovēt sporta zāli, kas vienlaikus kalpo par aktu zāli, uzlabot apgaismojumu pie skolas ēkas. Diskusijas izvērtušās par bērnu drošību. Izteikts priekšlikums par dežurantu pie skolas durvīm, kas ierobežotu svešu personu iekļūšanu ēkā.

Daži vecāki ierosinājuši pārcelt pirmās mācību stundas sākumu no pulksten 8.00 uz 8.20, taču, kā atzīst D.Svārups, vēl tiks veikta izpēte par šī ierosinājuma vajadzību. Atceroties iepriekšējā konferencē izvirzītos mērķus, direktors norāda, ka liela daļa no toreiz minētajām problēmām atrisinātas. Tā, piemēram, izveidota rezerves izeja no skolas četrstāvu korpusa, rīkotas vecāku talkas, izvietojot pie skolas pusmēness formā soliņus, iegādātas žalūzijas aktu zāles vajadzībām, kā arī īstenoti citi pirms diviem gadiem izskanējušie ierosinājumi. “Tas liek domāt, ka arī šoreiz izvirzītie mērķi nepazudīs, bet tiks pārvērsti realitātē,” saka D.Svārups.

Rosinās būt aktīviem un radošiem
Jāpiebilst vien, ka vienā dienā ar Alūksnes pilsētas sākumskolas konferenci tāds pats pasākums notika arī Alūksnes vidusskolā. Tajā pieņemta rezolūcija, kurā iekļauti šādi mērķi: rosināt jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas un novada sabiedriskajai dzīvei; izveidot kopīgi skolas attīstības plānu; piedalīties labdarības pasākumos; turpināt sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām.

Vietējās ziņas