Pašvaldība pieņem zemes dāvinājumu

Apes novada dome nolēmusi pieņemt Maijas Helēnas Zīles dāvinājumu – no zemes gabala “Viļumi” atdalīto apmēram 5 hektāru platību. Veicot instrumentālo uzmērīšanu, tā tiks precizēta.

Novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju informē, ka no Gaujienas pagasta pārvaldes budžeta paredzēts segt visus izdevumus, kas saistīti ar dāvināmā zemes gabala atdalīšanu, uzmērīšanu un pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Zemes gabala “Viļumi” sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, paredzot nosacījumus zemes sadalīšanai. Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča stāsta, ka vispirms M.H.Zīle pagasta padomei dāvināja zemi 1,97 hektāru platībā, uz kuras atrodas pašvaldībai piederošais Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” ēka. Profesore M.H.Zīle ir Jāzepa un Annijas Vītolu (Annijas māsas meita) oficiālā mantiniece, kura regulāri sniedz atbalstu komponista piemiņas saglabāšanā. “Tagad viņa vēlas dāvināt vēl vienu zemes gabalu, kas ir uz Gaujas pusi no 15,5 hektāru lielās zemes platības.  Apmēram piecus hektārus vajadzēs atdalīt. Uz šīs zemes atrodas speciālās internātpamatskolas attīrīšanas iekārtas, kuras tiks rekonstruētas, pussabrukusi muižas kompleksa ēka, kas ir kultūrvēsturisks piemineklis, un peldvieta pie Gaujas,” stāsta I.Lukjanoviča. Viņa norāda, ka šo zemes gabalu droši vien pievienos “Anniņu” zemes īpašumam.  I.Lukjanoviča uzsver, ka līdz ar šīs zemes pārņemšanu pašvaldības īpašumā būs iespējas labiekārtot dabas taku, kas izveidota aizsargājamo ainavu teritorijā “Ziemeļgauja”. Turklāt, veicot šīs teritorijas appļaušanu, pašvaldība varēs saņemt Eiropas Savienības lauku atbalsta maksājumus. Apes novada dome piekritusi arī otram M.H.Zīles dāvinājumam no nekustamā īpašuma “Viļumi”. Atdalītajam zemes gabalam piešķirs jaunu nosaukumu “Rauši”, nosakot lietošanas mērķi zemes izmantošanai - lauksaimnieciskā darbība.

Vietējās ziņas