Pašvaldība vēlas valsts zemi

Alūksnes novads 

Lūgs valsti nodot tai piekrītošus zemes gabalus Ilzenes pagastā Alūksnes novada pašvaldības īpašumā savu funkciju veikšanai. Viena zemes gabala platība ir 3,7 hektāri. Uz tā atrodas  tīrumi, atmatas, purvs un ceļi.

 Tur atrodas publiskās lietošanas transporta servitūta ceļš, kas savieno divus pašvaldības autoceļus, bet pašvaldības pienākums ir nodrošināt šā ceļa uzturēšanu. Pa to tiek pārvadātas  kravas un pasažieri, tostarp skolēni, kursē autoveikali. Savukārt lauksaimniecībā izmantojamo zemi var lietot saimnieciskās darbības sekmēšanai un bezdarba samazināšanai pagasta iedzīvotājiem, ierādot zemes gabalus. Otra zemes gabala platība ir 3,5 hektāri, un tas sastāv no meža un ceļiem. Uz tā atrodas publiskās lietošanas transporta servitūta ceļš, kas ir pašvaldības autoceļa turpinājums. Savukārt meža zeme esot izmantojama saimnieciskās darbības sekmēšanai un bezdarba samazināšanai pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot pagasta iestāžu, tostarp skolas, kā arī maznodrošināto personu mājokļus ar malku, iesaistot par samaksu šajā darbā pagasta iedzīvotājus.

Vietējās ziņas