Pirmie absolventi saņem apliecības

Uzsākot mācības 2015./2016. mācību gadā, Alūksnes novada vidusskolas 10.klases izglītojamajiem un skolotājiem tika piedāvāta iespēja iesaistīties Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis”.
Tas deva iespēju izglītojamajiem un mums, skolotājiem, iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un katra personības attīstībā. Projektā 10.-12.klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr. AI7796), un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.
Paldies jums, pirmie absolventi, par katra individuālo ieguldījumu, izturību, pacietību un projekta nodarbībām atrasto laiku ārpus mācību stundām, par kopīgajām mācībām un par piedalīšanos projekta aktivitātēs - konkursos, zināšanu olimpiādēs, ideju sanāksmēs, attīstības un biznesa spēlēs, ideju un uzņēmējdarbības inkubatoros, praksēs zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošos ceļojumos pa Eiropu un vēl daudzos citos personības un profesionālo prasmju attīstošos pasākumos trīs gadu garumā.
Paldies Alūksnes novada pašvaldībai par rasto iespēju mācību izmaksu segšanai jauniešiem un skolas direktorei I.Līviņai par aktīvu līdzdalību šīs programmas īstenošanas laikā. Paldies mācību priekšmetu skolotājām Vinetai Kovaļevskai (uzņēmējdarbības pamati, menedžments, mārketings), Ilzei Rubenei (likumdošanas pamati), Natālijai Blūmai (grāmatvedības pamati), Dacei Alksnei (lietvedības pamati, lietišķā etiķete) par sadarbību mācību programmas īstenošanas laikā.
Profesionālās pilnveides apliecību „Uzņēmējdarbības pamati” pēc sekmīgi nokārtotiem pārbaudījumiem saņēma desmit Alūksnes novada vidusskolas absolventi.

Projekta „Esi Līderis” programmas vadītāja, skolotāja Dace Alksne

Skola Kanaviņu kalnā