Sociālo māju rekonstruēs “Wesemann”

Apes novada iepirkuma konkursā par sociālās dzīvojamās mājas “Jaunrozes” rekonstrukciju visizdevīgāko piedāvājumu iesniegusi SIA “Wesemann” no Rīgas. Uzņēmums piedāvā darbus veikt par
140 430 latiem.

Konkursā bija seši piedāvājumi
Līgums par darbu izpildi vēl nav slēgts, jo nav beidzies laiks, kurā novada domes lēmumu var pārsūdzēt. Iepirkuma konkursā tika saņemti seši piedāvājumi, kuri veidoti pēc trīs kritērijiem - .būvniecības izmaksas, darbu izpildes grafiks un garantijas termiņi. Šai ēkai remonts nav veikts kopš laika, kad tā nonākusi Apes pašvaldības rīcībā. Precīzu gadu, kurā ēka celta, nav iespējams noteikt. Tajā bija Apes Dāvja Ozoliņa vidusskolas internāts. Nu jau vairākus gadus tajā izveidota pašvaldības sociālā māja, pašlaik tajā dzīvo arī cilvēki. “Tā ir viena ģimene, kura uz remontdarbu laiku tiks izmitināta pie radiniekiem. Šis jautājums ir mums dienas kārtībā. Savukārt pēc renovācijas darbiem nāksies lemt, kurus cilvēkus izmitināt šajā ēkā,” stāsta Apes novada Sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa.


Projekta īstenošanu finansē ERAF

Pagājušajā gadā tika parakstīta vienošanās starp Apes pilsētas domi un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru par projekta “Sociālās dzīvojamās mājas “Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu. Veicot ēkas energoauditu un tehnisko apsekošanu, tika konstatēts, ka tā ir neapmierinošā stāvoklī, tāpēc tai vajadzīga rekonstrukcija saskaņā ar būvprojektu, kas atbilstu ēkas izmantošanas funkcijām. Projektā ir paredzēts siltināt sienas un grīdu, mainīt jumtu un logus, veikt apkures sistēmas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot siltumnoturību. Tiks veikta arī telpu pārplānošana un pārbūve, lai varētu izveidot sociālos dzīvokļus. Pie ārdurvīm izbūvēs uzbrauktuvi, ierīkos sanitāro mezglu un veiks iekšējo telpu rekonstrukciju, pielāgojot tās cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas ir 176 272 lati, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 75 procenti jeb 132 204 lati, valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 15 procentu apmērā jeb 26 440 lati un Apes pašvaldības līdzfinansējums ir 10 procentu apmērā jeb 17 627 lati.

Vietējās ziņas