Uzlabos ūdensapgādi pagastā 1

Domes septembra sēdē deputāti apstiprināja tehniski ekonomisko pamatojumu ūdenssaimniecības attīstības projektam Liepnas ciemā un prioritāro investīciju programmu.

Projektu īstenojot, veiks esošās dziļurbuma akas remontu, atdzelzošanas stacijas būvniecību, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, uzstādīs 13 skaitītāju mezglus, lai paaugstinātu ūdens uzskaites efektivitāti, izbūvēs jaunu artēzisko aku, ūdensapgādes tīklus, veiks kanalizācijas trašu rekonstrukciju un izbūvi no jauna, izbūvēs notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kā arī iegādāsies divus ģeneratorus, lai strāvas pārtraukumu gadījumos nodrošinātu elektroapgādi ūdens atdzelzošanas stacijā un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli ir 397 597 lati, kur 85 procentus veidos Eiropas fondu līdzekļi.

Komentāri 1

Vietējās ziņas