Uzsāk sabiedrisko apspriešanu

Līdz 27.decembrim notiek Ziemera pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka 2.decembrī pulksten 17.30 Māriņkalna tautas namā notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce. Ar teritoriālā plānojuma materiāliem var iepazīties domes ēkā, Alūksnē, un Ziemera pagasta pārvaldē. Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt novada pašvaldībā.

Teritorijas plānojums ir pamats tās izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem. Plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot jebkuru detāplānojumu, uzsākot zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu, robežu maiņu, būvniecību vai labiekārtošanu. Tā izstrādē galvenā uzmanība pievērsta dabas, kultūrvides, resursu un saimnieciskās darbības sabalansētai attīstībai. Pagasta teritorijā ir 3539,4 hektāri lauksaimniecībā izmantojamas zemes, gandrīz divtik lielu platību aizņem meži. Tīra vide un Igaunijas robežas tuvums paver labas iespējas tūrisma attīstībai.

Vietējās ziņas