Valsts policija aicina jauniešus radoši izpausties konkursā "Cits eksperiments"

Lai veicinātu skolēnu iespēju darboties pozitīvā veidā bez apreibinošu, atkarību izraisošu vielu lietošanas, kā arī sekmētu radošās domāšanas attīstību, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļa visā Latvijā izsludina vizuālās mākslas konkursu “Cits eksperiments”. Konkursā aicināti piedalīties skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Konkursa darbā skolēniem individuāli vai pa pāriem divās vecuma grupās (5. -8. klase un 9. - 12. klase) jāizstrādā plakāts, kurā radoši jāataino iespējas gūt pozitīvas emocijas un pozitīvu pieredzi, neizmantojot apreibinošas, atkarību izraisošas vielas. Plakātu var izstrādāt dažādās tehnikās – zīmējums, kolāža vai datorgrafika. Plakāts kopā ar darba aprakstu un pieteikuma anketu jāiesniedz līdz 2014. gada 20. novembrim pa pastu vai tuvākajā policijas iecirknī Ja darbs ir datorgrafikā, to var sūtīt uz e-pastu [email protected]. Plašāka informācija par konkursa nolikumu, kā arī pieteikuma anketa pieejama Valsts policijas mājas lapā – www.vp.gov.lv.

Uzvarētājus sagaida dāvanu kartes aktīvai atpūtai un sporta inventārs, galvenā balva - iPod Nano mūzikas atskaņotāji.

Paralēli konkursam norisināsies arī izglītojošas lekcijas skolās, kas veicinās diskusiju un mudinās jauniešus aizdomāties par dažādiem veidiem kā gūt pozitīvas emocijas. Galvenais akcents tiks likts uz dažādiem eksperimentiem un uz to iespējamām sekām. Jauniešiem tiks atgādināts, ka eksperimentējot, jābūt tālredzīgiem un jāspēj paredzēt turpmāko situācijas attīstību.


Latvijas vispārizglītojošo skolu konkurss
,,Cits eksperiments”

NOLIKUMS
I. Konkursa mērķis
1. Veicināt skolēnu izpratni par iespēju pašapliecināties pozitīvā veidā bez apreibinošu, atkarību izraisošu vielu lietošanas.
2. Sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību.
II. Konkursa tēma
3. Viens no veidiem, kā skolēni izzina sevi un apkārtējo pasauli ir dažāda veida eksperimenti. Ne vienmēr šo eksperimentu rezultātā tiek gūta pozitīva dzīves pieredze, bet gan iestājas attiecīgas sekas, jo nereti skolēni eksperimentē ar sevi, lietojot apreibinošas, atkarību izraisošas vielas.
4. Latvijas vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas konkursa (turpmāk – konkurss) tēma ir „Cits eksperiments”.
5. Konkursa darbā izstrādā plakātu, kurā radoši ataino iespējas gūt pozitīvas emocijas un pozitīvu pieredzi, neizmantojot apreibinošas, atkarību izraisošas vielas. Plakātā var ietvert arī tekstuālu informāciju.
III. Konkursa rīkotāji
6. Konkursu organizē Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļa sadarbībā ar Valsts policijas reģionālo pārvalžu struktūrvienībām.
IV. Konkursa dalībnieki
7. Konkursā piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēni (turpmāk – dalībnieki) šādās vecuma grupās:
7.1. 5. – 8. klašu grupa;
7.2. 9. – 12. klašu grupa.
8. Konkursa darbus veido individuāli vai pa pāriem (divas personas).
V. Konkursa darbu noformēšana un nosacījumi
9. Dalībnieki izstrādā A3 (297 x 420 cm) formāta plakātus dažādās tehnikās (zīmējums, kolāža, datorgrafika) atbilstoši konkursa tēmai. Plakātiem pievieno konkursa darba aprakstu līdz 1500 rakstu zīmēm.
10. Konkursa darbus, darba aprakstus un pieteikuma anketas (Pielikums Nr. 1) iesniedz līdz 2014.gada 20.novembrim:
10.1. nosūtot konkursa darbus, darba aprakstus un pieteikuma anketas uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k – 4, Rīga, LV – 1026, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļai;
Latvijas vispārizglītojošo skolu konkurss
,,Cits eksperiments”
NOLIKUMS
10.2. iesniedzot konkursa darbus, darba aprakstus un pieteikuma anketas tuvākajā Valsts policijas iecirknī ar norādi - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļai;
10.3. ja konkursa darbs ir datorgrafikā, nosūtot to JPEG formātā, darba aprakstu un pieteikuma anketu WORD formātā uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].
11. Autortiesību pārkāpuma konstatēšanas gadījumā, konkursa darbs vērtēšanā nepiedalās.
12. Dalībnieks, nosūtot konkursa darbu dalībai konkursā, piekrīt konkursa darba izmantošanai preventīvajos pasākumos, plašsaziņas līdzekļos u.c.
VI. Konkursa komisija, vērtēšana un vērtēšanas kritēriji
13. Konkursa darbus vērtē divās kārtās:
13.1. pirmajā kārtā visus konkursa darbus vērtē piecos reģionālajos konkursos: Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Rīga;
13.2. katrā reģionālajā konkursā nosaka I – III vietu ieguvējus 7.1. un 7.2.punktā norādītajās grupās (kopā 30 konkursa darbi).
13.3. no katra reģiona dalībai nacionālajā kārtā izvirza pirmās kārtas – reģionālo konkursu uzvarētājus (I vietas ieguvējus) 7.1. un 7.2.punktā norādītajās grupās (kopā 10 konkursa darbi);
13.4. nacionālās kārtas konkursā nosaka I vietas ieguvējus 7.1. un 7.2.punktā norādītajās grupās (kopā 2 konkursa darbi).
14. Konkursa darbus vērtē Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas izveidota komisija septiņu personu sastāvā, nosakot I – III vietas ieguvējus 7.1. un 7.2.punktā norādītajās grupās.
15. Konkursa darbus vērtē saskaņā ar šādiem kritērijiem:
15.1. konkursa darba atbilstība konkursa tēmai;
15.2. konkursa darba atbilstība 9. un 10.punktā norādītajām prasībām;
15.3. konkursa darba mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte, radošums, idejas uztveramība, oriģinalitāte.
VII. Apbalvošana
16. Apbalvošana notiks 2014.gada decembrī.
17. Ar konkursa uzvarētājiem konkursa organizatori sazinās personīgi un informēs par apbalvošanas precīzu norises vietu, datumu un laiku.
Latvijas vispārizglītojošo skolu konkurss
,,Cits eksperiments”
NOLIKUMS
VIII. Citi noteikumi
18. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, un konkursa dalībnieki piekrīt, ka 13.punktā noteiktie darbi var tikt publicēti, saglabājot konkursa dalībnieku (darbu autoru) datus.
19. Konkursa dalībnieku darbi netiek atgriezti.

Vietējās ziņas