Veiks grozījumus skolu norēķinos

Tiek plānoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Tie noteiks par pienākumu pašvaldībām slēgt līgumus un veikt savstarpējos norēķinus arī to skolēnu gadījumā, kas apmeklē citu pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādes. Šobrīd skolu savstarpējie norēķini tiek veikti par attiecīgajā admininstratīvā teritorijā pierakstītiem bērniem, kuri apmeklē citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādes.

Vietējās ziņas