Vēlas aizņēmumu

Apes novads 

Domes sēdē tika nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt aizņēmumu, lai realizētu divu novada autoceļu rekonstrukciju.

Autoceļa Sapnīši – Graudi un ceļa Ape – Kalpaki - Silmaļi – Melnupes rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un izbūvei nepieciešams 72 488,99 latu aizņēmums valsts kasē vai citā kredītiestādē ar izdevīgiem nosacījumiem procentu likmei. Aizņēmumu paredzēts atmaksāt līdz 2026.gada 31.decembrim, pamatsummas atmaksu uzsākot 2012.gada 1.janvārī. Atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.

Vietējās ziņas