Vērtēs deputātu un darbinieku ētiku

Ētikas kodekss nosaka darbības un uzvedības standartus

Ar Apes novada domes lēmumu apstiprināts pašvaldības Ētikas kodekss, Ētikas komisijas nolikums un izveidota Ētikas komisija. Tajā ir 4 locekļi: Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča, novada domes kancelejas vadītāja Ilze Ērmane, priekšsēdētājas vietniece Ārija Ceļmillere un deputāts Guntis Zariņš.

Papildina Ētikas kodeksa paraugnolikumu
"Prasība izveidot Ētikas kodeksu un komisiju ir ietverta likumdošanā, lai būtu noteiktas robežas, ko pašvaldības amatpersonas, darbinieki un deputāti var atļauties savā rīcībā, kā arī attieksmē pret iedzīvotājiem un kolēģiem. Ietverot ētikas normas kodeksā, ir iespējams vērtēt, kā tās tiek ievērotas. Var būt situācijas, ko ir nepieciešams izvērtēt," stāsta Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapā internetā ir Ētikas kodeksa paraugnolikums, kuru Apes novada deputāti ir paplašinājuši. "Piemēram, mūsu Ētikas kodeksā ir papildinājums, ka darbinieks savus pienākumus veic profesionāli, neizmanto līdzekļus, kas varētu diskreditēt viņa profesiju vai pašvaldību, nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni vai pieredzi un nenoniecina citu darbinieku darbu. Viņš neiesaistās darbībās vai pasākumā, kas var radīt šaubas par godaprātu, objektivitāti un neatkarību vai negatīvi iespaidot pašvaldības reputāciju," skaidro A.Harju. Viņa uzsver, ka ir svarīgi domāt ne tikai par savu godu un cieņu, bet arī par vietu, kurā dzīvo un strādā.

 

Komisija izskatīs sūdzības un iesniegumus
Novada domes deputāts Ivars Kalniņš secina, ka Ētikas komisijas lēmumam ir ieteikuma raksturs, taču tas tiks publicēts pašvaldības izdevumā "Apes Novada Ziņas" un mājas lapā internetā "www.ape.lv". "Ētikas komisija izskatīs sūdzības un iesniegumus gan par deputātu, gan par pašvaldības darbinieku pieļautajiem uzvedības normu pārkāpumiem. Tiesa, sūdzība nedrīkst būt anonīma. Turklāt tai ir jābūt pamatotai," norāda I.Kalniņš.

 

Deputāte Alda Liepiņa spriež, ka uzskatāmi var redzēt - ne visi Saeimas deputāti ievēro ētikas normas. Ētikas kodeksa pieņemšana pašvaldībā atgādina, cik svarīgi ir vienmēr just atbildību par savu rīcību un darbību pašvaldībā. "Ētikas normu ievērošana ir svarīga katram cilvēkam, bet deputātiem un pašvaldības darbiniekiem tā ir vēl nozīmīgāka. Nav pieļaujams, ka tiek izmantota konfidenciāla informācija savās vai citu cilvēku personiskās interesēs. Ētikas kodeksā ir iekļauta šī norma," uzsver A.Liepiņa. Tas gan nenozīmē, ka līdz šim deputāti un darbinieki nav ievērojuši ētikas normas.

 

Nosaka principus komunikācijā ar lobētājiem
Ētikas kodeksā īpaša uzmanība pievērsta ētikas pamatprincipiem komunikācijā ar lobētājiem. Visiem lobētājiem, kuri ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem. Ir jāizvērtē ikviens ielūgums vai viesmīlības piedāvājums, kas saņemts, pildot amata pienākumus.

 

Svarīgi noskaidrot, vai kāds labums no ielūguma pieņemšanas būs pašvaldībai un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt labvēlību domes lēmuma pieņemšanā. Aizliegts pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas vai citus labumus savām un ģimenes locekļu vajadzībām. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu vai dzērienu apmaksa. Nav atļauts lūgt lobētājiem materiāli atbalstīt institūcijas, pasākumus vai organizāciju, ar kuru darbinieks ir saistīts.

Vietējās ziņas