Visvairāk - izglītībai un administrācijai

“Alūksnes Ziņas” turpina ielūkoties Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada budžetā, analizējot, cik līdzekļu atvēlēts pagastiem, cik – administrācijas atalgojumam un citām funkcijām.

Par novada administrācijas darbu gadā viens Alūksnes novada iedzīvotājs 2010.gadā samaksās 25,21 latu, par deputātu, komiteju un komisiju darbu – 4,63 latus.
Vismazāk – vides aizsardzībai“Alūksnes Ziņās” jau rakstījām, ka novada pašvaldības budžets šim gadam ir 9 788 407 lati. No tiem 45,81 procenti līdzekļu paredzēti izglītībai, ieskaitot valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu algām ( 4 303 827 lati). Otru lielāko izmaksu sadaļu veido izpildvaras un likumdošanas institūcijas, kam tērēs 15,90 procentus no budžeta kopējiem līdzekļiem (1 494 038 latus). No tiem novada administrācijas darbam paredzēti 493 390 lati jeb 5,25 procenti no kopējiem izdevumiem, bet deputātu, komiteju un komisiju locekļu darba samaksai – 90 525 lati jeb 0,96 procenti no kopējiem izdevumiem. Trešā lielākā nozare, kam tērēs pašvaldības naudu, ir atpūta, kultūra un sports, kam paredzēti 11,12 procenti no kopējiem budžeta līdzekļiem ( 1 045 111 lats). Sociālajai aizsardzībai, tostarp Sociālā dienesta darbam, paredzēti 9,40 procenti līdzekļu (882 586 lati), ekonomiskajai darbībai – 9,15 procenti (860 024 lati), pašvaldību teritoriju apsaimniekošanai – 6,98 procenti (653 671 lats), sabiedriskajai kārtībai un drošībai, tostarp Bāriņtiesas darbam – 1,06 procents (100 077 lati), veselībai – 0,35 procenti (32 927 lati), bet vismazāk vides aizsardzībai – 0,23 procenti (21 575 lati).  Naudas mazāk nekā pērnPagastu pārvaldēm atvēlētie līdzekļi savu funkciju veikšanai ir gana atšķirīgi un pat ļoti pieticīgi. Alūksnes pilsētas šā gada budžets plānots 6 256 429 lati. No pagastu pārvaldēm vislielākais budžets ir Alsviķu pagastam – 461 850 latu, bet vismazākais Kalncempju pagastam – tikai 59 746 lati. Jaunalūksnes pagasta pārvaldes budžets ir 329 979 lati, Ziemera – 327 480 lati, Liepnas – 318 123 lati, Malienas – 316 443 lati, Pededzes – 231 552 lati, Jaunannas – 200 894 lati, Mālupes – 169 283 lati, Jaunlaicenes – 159 629 lati, Ilzenes – 155 817 lati, Mārkalnes – 153 071 lats, Zeltiņu – 101 086 lati, Veclaicenes – 87 230 lati, bet Annas pagasta pārvaldes  – 65 224 lati jeb otrs mazākais pagasta pārvaldes budžets. Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste Valda Silicka norāda, ka pagastu šā gada un pagājušā gada budžetu apmēru ir grūti salīdzināt, jo, piemēram, pedagogu algām šā gada budžetā pašlaik ir līdzekļi vien 8 mēnešiem, pērn – visiem, ir atšķirīgi projekti, ir nodalītas kopējās funkcijas. “Protams, kopumā katram pagastam un pilsētai ir mazāk līdzekļu nekā pērn,” saka V.Silicka. 
Tikai ikdienas darbiem Pie novada kopējiem izdevumiem pieder Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšana, sociālo pabalstu izmaksa, savstarpējie norēķini par pansionātiem, izglītības iestādēm. “Pagastu pārvaldēm budžetos paredzēti līdzekļi tikai ikdienas uzturēšanai un savu funkciju veikšanai, nelieliem kosmētiskajiem remontiem,” stāsta V.Silicka. Viņa norāda, ka pašvaldību budžetiem liels atspaids ir “simtlatniekiem” maksātās stipendijas, kā izmaksu valstī plānots pagarināt līdz šā gada beigām.

Vietējās ziņas